Bible kralická: Micheáš, 2. kapitola

1. Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost a ukládají zlé na ložcích
svých, a na úsvitě ráno vykonávají je, když jest v moci rukou jejich.
2. Požádají polí, i vydírají, takž i domů, a odjímají; a tak provozují
moc nad mužem i domem jeho, nad jedním každým i dědictvím jeho.
3. Protož takto praví Hospodin: Aj, já myslím proti čeledi té věc
zlou, odkudž nevyňmete hrdel vašich, aniž budete choditi vysokomyslně;
nebo čas zlý bude.
4. V ten den užívati budou o vás přísloví, a naříkati budou naříkáním
žalostným, řkouce: Do cela zpuštěni jsme, podíl lidu mého proměnil.
Jaktě mi jej odjal, a vzav pole naše, rozdělil!
5. Protož nebudeš míti, kdožť by vztáhl provazec na los v shromáždění
Hospodinovu.
6. Neprorokujte. Budou prorokovati, ale nebudou těmto prorokovati, a
neponesou pohanění.
7. Ó kteráž sloveš domem Jákobovým, zdali do těsna vehnán býti má duch
Hospodinův? To-liž by skutkové jeho byli? Zdaliž slova má nejsou dobrá
tomu, kdož upřímě chodí?
8. Včera byl lidem mým, již jako nepřítel povstává. Majíce oděv, plášť
strhujete s těch, kteříž chodí bezpečně, vyhýbajíce se bitvě.
9. Manželky lidu mého vyháníte z domu rozkoší jejich, od dítek jejich
odjímáte slávu mou na věky.
10. Vstaňte a odejděte, neboť tato není sídlem pro nečistotu. Ztratí
vás, a to ztracením jistým.
11. Jestliže za proroka se vydávaje a lež mluvě, říká: Budu tobě
prorokovati o víně aneb o nápoji opojujícím, takový bývá prorokem lidu
tohoto.
12. Jistotně zberu tě, Jákobe, docela, jistotně shromáždím ostatky
Izraele, a seženu je v hromadu jako ovce v Bozra, jako stádo do
prostřed ovčince jeho, i vzejde hluk od lidu.
13. Vstoupí ten, kterýž prolamovati bude před nimi. Prolomí, a projdou
bránu, a vyjdou skrze ni; ano i král jejich půjde před nimi, a
Hospodin na špici jejich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.