Bible kralická: Micheáš, 3. kapitola

1. Protož pravím: Slyštež již přední v Jákobovi, a vůdcové domu
Izraeského: Zdaliž vy nemáte povědomi býti soudu?
2. Nenávidí dobrého a milují zlé, sdírají s lidu kůži jejich, a maso
jejich s kostí jejich.
3. A jedí maso lidu mého, a kůži jejich s nich svláčejí, i kosti
jejich rozlamují, a rozdělují jako do hrnce, a jako maso do kotlíku.
4. Tehdy volati budou k Hospodinu, a nevyslyší jich, ale skryje tvář
svou před nimi v ten čas, tak jakž oni vykonávali zlá předsevzetí svá.
5. Takto praví Hospodin o těch prorocích, kteříž v blud uvodí lid můj,
a hryzouce zuby svými, vyhlašují pokoj, a proti tomu, kdož by jim nic
do úst nedal, válku vyzdvihují.
6. A protož obrátí se vám vidění v noc, a předpovídání vaše v tmu;
nebo zajde slunce těm prorokům, a zatmí se jim den.
7. I budou se hanbiti ti vidoucí, a styděti ti věštci, a zastrou bradu
svou všickni napořád, proto že nebude žádné odpovědi Boží.
8. Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova, a soudem i udatností,
abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho, a Izraelovi hřích jeho.
9. Slyštež již toto přední v domě Jákobově, a vůdcové domu
Izraelského, kteříž v ošklivosti mají soud, a cožkoli jest pravého,
převracejí:
10. Každý vzdělává Sion vraždami, a Jeruzalém nepravostí.
11. Jehož přední podlé darů soudí, a kněží jeho ze mzdy učí, a proroci
jeho z peněz hádají, a však na Hospodina zpoléhají, říkajíce: Zdaliž
Hospodina není u prostřed nás? Nepřijdeť na nás nic zlého.
12. A protož vaší příčinou Sion jako pole orán bude, a Jeruzalém v
hromady obrácen bude, a hora domu toho v vysoké lesy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.