Bible kralická: Micheáš, 4. kapitola

1. Ale stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu
Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní
národové.
2. A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a vstupme na horu
Hospodinovu, totiž do domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati cestám
svým, i budeme choditi po stezkách jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a
slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
3. Onť bude souditi mezi národy mnohými, a trestati bude národy silné
za dlouhé časy. I skují meče své v motyky, a oštípy své v srpy.
Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.
4. Ale seděti bude každý pod vinným kmenem svým, a pod fíkovím svým, a
nebude žádného, kdo by přestrašil; nebo ústa Hospodina zástupů
mluvila.
5. Všickni zajisté národové choditi budou jeden každý ve jménu boha
svého, ale my choditi budeme ve jménu Hospodina Boha našeho na věky
věků.
6. V ten den, dí Hospodin, zberu zase kulhavou, a zahnanou shromáždím,
i tu, kteréž jsem zle činil.
7. I dám té kulhavé potomky, a pryč zahnané národ silný, a bude
kralovati Hospodin nad nimi na hoře Sion od tohoto času až na věky.
8. A tak ty věže bravná, bašto dcery Sionské, až k tobě přijde,
přijde, pravím, panování první, a království k dceři Jeruzalémské.
9. Pročež nyní tak velice křičíš? Zdaliž není žádného krále v tobě?
Zdali rádce tvůj zahynul, že tě zachvátila bolest jako rodičku?
10. Pracujž ku porodu a úpěj, dcero Sionská, jako rodička; nebo již
vyjdeš z města, a budeš bydliti na poli, a přijdeš až do Babylona. Tam
vytržena budeš, tam tě vykoupí Hospodin z ruky nepřátel tvých.
11. Sbírajíť se nyní sic proti tobě národové mnozí, říkající: Nechť
jest poškvrněn Sion, a nechť se podívají na to oči naše.
12. Však oni neznají myšlení Hospodinových, aniž rozumějí radě jeho,
že je shromažďuje jako snopy na humno.
13. Vstaniž a mlať, dcero Sionská; nebo rok tvůj učiním železný, a
kopyta tvá učiním ocelivá. I zetřeš národy mnohé, a posvětím Hospodinu

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.