Bible kralická: Micheáš, 5. kapitola

1. Sbeřiž se nyní po houfích, ó záškodnice, oblehni nás, nechať bijí
holí v líce soudce Izraelského.
2. A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z
tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož
východové jsou od starodávna, ode dnů věčných.
3. Protož, ač je vydá v rozptýlení, ažby ta, kteráž rodí, porodila,
však ostatek bratří jeho navrátí se s syny Izraelskými.
4. I stane a pásti bude v síle Hospodinově, a u velebnosti jména
Hospodina Boha svého. I budou bydliti, nebo již velikomocný bude až do
končin země.
5. I budeť takový pokoj, že když Assur přitáhne do země naší, a
šlapati bude po palácích našich, tedy postavíme proti němu sedm
pastýřů, a osmero knížat z lidu,
6. Kteříž spasou zemi Assyrskou mečem, a zemi Nimrodovu v pomezích
jejích. A tak vytrhne od Assura, když přitáhne do země naší, a šlapati
bude po našem pomezí.
7. A protož ostatkové Jákobovi u prostřed národů mnohých budou jako
rosa od Hospodina, jako tiší dešťové skrápějící bylinu, jichž
neočekává od žádného, aniž čeká od synů lidských.
8. Budou též ostatkové Jákobovi mezi pohany, a u prostřed národů
mnohých, jako lev mezi zvěří divokou, jako mladý lev mezi stády ovec.
Kterýžto když jde, a pošlapává, i lapá, není žádného, kdo by vytrhl.
9. Vyvýšiť se ruka tvá nad tvými nepřátely, a všickni protivníci tvoji
vypléněni budou.
10. I stane se v ten den, dí Hospodin, že vypléním koně tvé z
prostředku tvého, a zkazím vozy tvé.
11. A vypléním města země tvé, a rozbořím všecky pevnosti tvé.
12. Vypléním též kouzly z tebe, a planetářů nebude v tobě.
13. Zahladím i rytiny tvé, i obrazy tvé z prostředku tvého, a nebudeš
se klaněti více dílu rukou svých.
14. Vykořením i háje tvé z prostředku tvého, a zkazím nepřátely tvé.
15. A tak v hněvu a v prchlivosti vykonám pomstu nad těmi národy,
kteříž nebyli poslušni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.