Bible kralická: Micheáš, 6. kapitola

1. Slyštež nyní, co praví Hospodin: Vstaň, suď se s těmito horami, a
nechť slyší pahrbkové hlas tvůj.
2. Slyštež hory rozepři Hospodinovu, i nejpevnější základové země;
nebo má rozepři Hospodin s lidem svým, a proti Izraelovi odpor povede.
3. Lide můj, cožť jsem učinil? A čím jsem tě obtěžoval? Vydej
svědectví proti mně.
4. Ješto jsem tě vyvedl z země Egyptské, a z domu služebníků vykoupil
jsem tě, a poslal jsem před tváří tvou Mojžíše, Arona a Marii.
5. Lide můj, rozpomeň se nyní, jakou radu skládal Balák král Moábský,
a co jemu odpovídal Balám syn Beorův, od Setim až do Galgala, abys
poznal hojnou spravedlnost Hospodinovu.
6. Čímž předejdu Hospodina? Skloniti-liž se mám před Bohem nejvyšším?
Předejdu-liž ho zápaly, volky ročními?
7. Zalíbí-liž sobě Hospodin v tisících skopců, v mnohokrát desíti
tisících potoků oleje? Dám-liž prvorozeného svého za přestoupení své,
plod života svého za hřích duše své?
8. Oznámiltě tobě, ó člověče, co jest dobrého, i čehož Hospodin
vyhledává od tebe, jediné, abys činil soud, a miloval milosrdenství, a
pokorně chodil s Bohem svým.
9. Hlas Hospodinův na město volá (ale sám rozumný spatřuje jméno
tvé,): Slyštež o metle, a kdo ji uložil.
10. Ještě-liž jsou v domě bezbožného pokladové nespravedliví, a míra
nespravedlivá a ohavná?
11. Zdaliž ospravedlniti mám vážky nepravé, a v pytlíku kamení
falešné?
12. Bohatí jeho plní jsou nátisku, a obyvatelé jeho mluví lež, a jazyk
jejich lstivý jest v ústech jejich.
13. Pročež i já také nemoc dopustím, bíti a pléniti tě budu pro hříchy
tvé.
14. Ty budeš jísti, a nenasytíš se, a snížení tvé bude u prostřed
tebe. Vyneseš zajisté, ale neodneseš, a co vyneseš, vydám pod meč.
15. Ty budeš síti, ale nebudeš žíti; ty tlačiti budeš olivky, ale
nebudeš se pomazovati olejem, i mest, ale nebudeš píti vína.
16. Nebo snažně ostříhá ustanovení Amri, i každého skutku domu
Achabova, a spravujete se radami jejich, tak abych tě vydal v
zpuštění, a obyvatele jeho v posměch. A protož pohanění lidu mého
ponesete.

Příspěvek byl publikován v rubrice Micheáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.