Bible kralická: Nahum, 1. kapitola

1. Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského.
2. Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a
zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti
nepřátelům svým.
3. Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli
neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři jest cesta Hospodinova, a
oblak jest prach noh jeho.
4. Když domlouvá moři, vysušuje je, i všecky řeky vysušuje; chřadne
Bázan i Karmel, i květ Libánský chřadne.
5. Hory se třesou před ním, a pahrbkové se rozplývají, země pak hoří
před tváří jeho, i okršlek zemský a všickni, kteříž přebývají na něm.
6. Před rozhněváním jeho kdo ostojí? A kdo se postaví proti
prchlivosti hněvu jeho? Prchlivost jeho vylévá se jako oheň, a skály
vyvracejí se před ním.
7. Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v
něho doufají.
8. Protož povodní prudkou konec učiní místu jeho, a nepřátely Boží
stihati budou temnosti.
9. Co myslíte proti Hospodinu? Onť konec učiní, nezdvihne druhé rány.
10. Nebo rovně jako trní spleteni jsouce, a jako vínem opojeni, jako
strniště suché docela sehlceni budou.
11. Z tebeť vyšel ten, kterýž myslí proti Hospodinu zlé, rádce
nešlechetný.
12. Takto dí Hospodin: Byť se byli pokojně měli, byliť by tak v
rozšíření zůstali aneb by toliko přemrštěni byli; i bylo by to
pominulo, a netrápil bych jich více, tak jako jsem trápil.
13. Nyní pak polámi jho jeho, aby neleželo na tobě, a to, čímž jsi
svázán, roztrhám.
14. Nebo přikázaní vydal proti tobě Hospodin, nebudeť rozsíváno ze
jména tvého více; z domu Boha tvého vyhladím rytinu i slitinu, a když
zlehčen budeš, způsobímť hrob.
15. Aj hle na horách těchto nohy potěšené věci zvěstujícího,
ohlašujícího pokoj. Slaviž, o Judo, slavnosti své, plň sliby své.
Neboť nepokusí se více ani mimo tebe choditi nešlechetný, docelať jest
vyhlazen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nahum. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.