Bible kralická: Nahum, 2. kapitola

1. Táhneť zhoubce na tebe, ostříhejž pevnosti, vyhlídej na cestu,
posilň bedr, dobře se silou opatř.
2. Neboť jest odjal Hospodin pýchu Jákobovu jako pýchu Izraelovu,
proto že vyprázdnili je zhoubcové, a réví jejich pokazili.
3. Pavéza udatných jeho červená, bojovníci červcem odění, vozové jako
pochodně hořící jiskřiti budou v den mustruňku jeho, a jedle hrozně
třásti se budou.
4. Po ulicích jezditi budou vozové, a hrčeti po ryncích; na pohledění
budou jako pochodně, a jako blesk pronikati budou.
5. Sšikuje nejznamenitější své, klesnou v šiku svém, pospíší ke zdem
jeho, a skryše připravována bude.
6. Brány při řekách se otevrou, chrám se rozplyne.
7. A Hutsab zajata jsuc, zavedena bude, a děvečky její poberou se,
lkajíce jako holubice, a tepouce prsy své.
8. A ačkoli jako rybník vod bylo Ninive od začátku svého, však již
sami utíkají. Stůjte, stůjte a však žádný se neohlédne.
9. Rozchvátejtež stříbro, rozchvácejte zlato a nesčíslná zboží, a
cožkoli nejvzácnějšího na všelikých klénotích drahých.
10. Prázdné a vyprázdněné, nýbrž docela zpuštěné bude, a srdce se
rozplyne, a tlučení kolen vespolek i bolest na všech bedrách bude, a
tváře všech zčernají jako hrnec.
11. Kdež jest peleš lvů a to pastviště lvíčat, kamž chodíval lev, lev
i lvíče, a nebylo žádného, kdo by přestrašil.
12. Lev, kterýž hojně lovíval mladým svým, a dávíval lvicím svým,
kterýž naplňoval loupeží jeskyně své, a peleše své tím, což nahonil?
13. Aj, já proti tobě, praví Hospodin zástupů, a popálím na prach vozy
tvé, a lvíčata tvá sžíře meč; i vypléním z země loupež tvou, a nebude
slyšán více hlas poslů tvých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nahum. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.