Bible kralická: Nahum, 3. kapitola

1. Běda městu vražednému, kteréž všecko lži a ukrutenství plné jest,
neodchází z něho loupež.
2. Praskání bičů a hřmot kol, a dusání koní, a vozů skákání bude.
3. Jezdec vyzdvihne třpytící se meč, a blýskající se kopí, i bude
množství zbitých, a veliké hromady těl mrtvých, tak že nebude žádného
počtu těl mrtvých, až i padati budou přes těla jejich,
4. Pro množství smilství smilnice, velmi milé, mistryně kouzlů, kteráž
prodávala národy smilstvými svými, a lidi kouzly svými.
5. Aj, já proti tobě, dí Hospodin zástupů, a odkryji podolek tvůj nad
hlavu tvou, a ukáži národům nahotu tvou, a královstvím hanbu tvou.
6. A ukydaje tě ohavnými věcmi, uvedu tě v lehkost, a vystavím tě za
divadlo.
7. I stane se, že kdožkoli uzří tě, vzdálí se od tebe, a dí:
Vyplundrováno jest Ninive. Kdož by ho litovati měl? Kdež bych shledal
ty, kteříž by tě těšiti měli?
8. Což by se tobě lépe díti mělo, nežli No lidnému, kteréž sedělo mezi
řekami, vodami byvši opuštěno, jehož val bylo moře, zed mělo od moře?
9. Mouřenínská země i Egypt silou jeho byla, a nesčíslní, Putští a
Lubimští, byli jemu na pomoc.
10. A však i to v přestěhování přišlo a v zajetí, tak že i maličcí
jeho rozrážíni byli na úhlech všech ulic, a o nejslavnější jeho metali
los, a všickni znamenití jeho sevříni byli pouty.
11. Takž i ty opiješ se, a pokrývati se musíš, i ty hledati budeš
pomoci proti nepříteli.
12. Všecky tvé pevnosti jsou jako fíkové s ovocem ranním, jimž jakž se
zatřese, prší do úst toho, kdož by jedl.
13. Aj, lid tvůj jsou ženy u prostřed tebe, nepřátelům tvým dokořen
otevříny budou brány země tvé, a oheň sžíře závory tvé.
14. Navaž sobě vody k obležení, upevni ohrady své, vejdi do bláta a
šlapej hlinu, oprav cihelnu.
15. Tam tě sžíře oheň, vytne tě meč, sžíře tě jako brouky, nechť jest
vás veliký počet jako brouků, nechť jest vás veliký počet jako
kobylek.
16. Rozmnožilo jsi kupce své nad hvězdy nebeské, brouci připadnou i
zaletují.
17. Znamenití tvoji jako kobylky, a hejtmané tvoji jako velicí
chroustové, kteříž se kladou vojensky po plotích v čas studena. Slunce
vzešlo, tožt letí, aniž znáti místa jejich, kde byli.
18. Zdřímají pastýři tvoji, ó králi Assyrský, ležeti budou znamenití
tvoji, hojnost lidu tvého bude po horách, ale nebude žádného, kdo by
shromáždil.
19. K potření tvému není žádného léku, bolest rány tvé rozmohla se.
Kteřížkoli uslyší pověst o tobě, rukama plésati budou nad tebou. Nebo
na koho ustavičně nedocházelo ukrutenství tvé?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nahum. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.