Bible kralická: Nehemiáš, 1. kapitola

1. Slova Nehemiáše syna Chachaliášova. I stalo se měsíce Kislev léta
dvadcátého, když jsem byl na hradě Susan,
2. Že přišel Chanani, jeden z bratří mých, s některými muži z Judstva.
Kterýchžto vzeptal jsem se na Židy, na ostatky pozůstalé z zajetí a na
Jeruzalém.
3. I řekli mi: Ostatkové ti, kteříž pozůstali z zajetí tam v té
krajině, jsou u velikém nátisku a v pohanění, nadto i zed Jeruzalémská
rozbořena jest, a brány jeho ohněm zkaženy.
4. Kterážto slova když jsem uslyšel, sedna plakal jsem a kvílil za
několik dní, a postil jsem se, i modlil před Bohem nebeským.
5. A řekl jsem: Prosím, Hospodine Bože nebeský, silný, veliký a
hrozný, ostříhající smlouvy a milosrdenství těm, jenž tě milují, a
ostříhají přikázaní tvých,
6. Budiž, prosím, ucho tvé nakloněné, a oči tvé otevřené, abys slyšel
modlitbu služebníka svého, kterouž já se modlím před tebou nyní dnem i
nocí za syny Izraelské, služebníky tvé, a vyznávám hříchy synů
Izraelských, jimiž jsme hřešili proti tobě. Já také i dům otce mého
hřešili jsme.
7. Zpronevěřili jsme se tobě, a neostříhali jsme přikázaní a
ustanovení a soudů, kteréž jsi vydal skrze Mojžíše služebníka svého.
8. Budiž pamětliv, prosím, na slovo, kteréž jsi přikázal Mojžíšovi
služebníku svému, řka: Vy přestoupíte, já pak rozptýlím vás mezi
národy.
9. Ale když se obrátíte ke mně, a budete ostříhati přikázaní mých, a
plniti je, by pak někteří z vás až na kraj světa zahnáni byli, i odtud
shromáždím je, a přivedu je zase na místo, kteréž jsem vyvolil, aby
tam přebývalo jméno mé.
10. Však tito jsou služebníci tvoji a lid tvůj, kteréž jsi vykoupil
mocí svou převelikou, a rukou svou přesilnou.
11. Prosím, ó Hospodine, nechť jest nakloněné ucho tvé k modlitbě
služebníka tvého, a k modlitbě služebníků tvých, kteříž žádají báti se
jména tvého, a dej šťastný prospěch, prosím, služebníku svému dnes,
nakloně k němu lítostí člověka toho. Já pak byl jsem šeňkéřem
královským.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nehemiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.