Bible kralická: Nehemiáš, 10. kapitola

1. Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn
Chachaliášův, a Sedechiáš,
2. Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
3. Paschur, Amariáš, Malkiáš,
4. Chattus, Sebaniáš, Malluch,
5. Charim, Meremot, Abdiáš,
6. Daniel, Ginneton, Báruch,
7. Mesullam, Abiáš, Miamin,
8. Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. To kněží.
9. Levítové pak: Jesua syn Azaniášův, Binnui z synů Chenadad, Kadmiel.
10. Bratří pak jejich: Sebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan,
11. Mícha, Rechob, Chasabiáš,
12. Zakur, Serebiáš, Sebaniáš,
13. Hodiáš, Báni, Beninu.
14. Přední z lidu: Paros, Pachat Moáb, Elam, Zattu, Báni,
15. Bunni, Azgad, Bebai,
16. Adoniáš, Bigvai, Adin,
17. Ater, Ezechiáš, Azur,
18. Hodiáš, Chasum, Bezai,
19. Charif, Anatot, Nebai,
20. Magpias, Mesullam, Chezir,
21. Mesezabel, Sádoch, Jaddua,
22. Pelatiáš, Chanan, Anaiáš,
23. Ozeáš, Chananiáš, Chasub,
24. Loches, Pilcha, Sobek,
25. Rechum, Chasabna, Maaseiáš,
26. Achiáš, Chanan, Anan,
27. Malluch, Charim, Baana.
28. Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských
i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy
jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný,
29. Chopivše se téhož s bratřími svými a těmi, kteříž byli přednější,
přistupovali, prokletím a přísahou se zavazujíce: Že budeme choditi v
zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a
ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy
jeho, i ustanovení jeho;
30. Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich
bráti synům svým,
31. Ani od cizozemců, kteříž by nám přinášeli jaké koupě a jakékoli
potravy v den sobotní na prodaj, přijímati v sobotu aneb v sváteční
den, a že necháme rolí sedmého léta, i všelikého dobývání dluhu.
32. I to nařídili jsme mezi sebou, abychom dávali třetí díl lotu na
každý rok k službě domu Boha našeho,
33. Na chleby zpořádaní, i obět ustavičnou, i na zápal ustavičný k
sobotám, novměsícům a slavnostem, i na věci svaté, i oběti za hříchy k
očištění Izraele, i na všecko přisluhování domu Boha našeho.
34. Metali jsme i losy s strany kněží, Levítů i lidu, příčinou dříví
nošení, aby ho dodávali do domu Boha našeho, čeledem otců našich časy
vyměřenými, rok po roku, aby hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho,
jakž psáno jest v zákoně.
35. Také, že chceme přinášeti prvotiny země své, i prvotiny všelikého
ovoce každého stromu, rok po roku do domu Hospodinova.
36. K tomu i prvorozené syny své, i hovádka svá, (jakož psáno jest v
zákoně), i prvorozené z skotů i bravů svých, že přinášeti budeme do
domu Boha svého, kněžím přisluhujícím v domě Boha našeho.
37. A prvotiny těsta svého i obětí svých, i ovoce všelijakého stromu,
mstu i oleje nového, aby přinášeli kněžím do pokojů domu Boha našeho,
a desátky země naší Levítům. A Levítové desátky ty vybírati budou po
všech městech, v nichž pracovati budeme.
38. Bude pak při tom kněz, syn Aronův, s Levíty, když Levítové ty
desátky vyberou, a Levítové sami vnesou desátek z desátků do domu Boha
našeho, do pokojů v domě skladu.
39. Nebo do těch pokojů donášeti budou synové Izraelští i synové Léví
oběti obilé, mstu a oleje nového, (kdež jsou nádoby svatyně), i kněží
přisluhující, vrátní i zpěváci, abychom neopouštěli domu Boha svého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nehemiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.