Bible kralická: Nehemiáš, 11. kapitola

1. I přebývala knížata lidu v Jeruzalémě. Jiný pak lid metali losy,
aby vzali desátého člověka k bydlení v Jeruzalémě městě svatém, ale
devět dílů v jiných městech,
2. Ačkoli dobrořečil lid všechněm mužům těm, kteříž se sami dobrovolně
podali k bydlení v Jeruzalémě.
3. A tito jsou přednější té krajiny, kteříž se osadili v Jeruzalémě.
(V jiných pak městech Judských bydlili jeden každý v vládařství svém,
po městech svých, lid Izraelský, kněží a Levítové, i Netinejští, též i
synové služebníků Šalomounových.)
4. A tak v Jeruzalémě bydlili někteří z synů Judových i z synů
Beniaminových. Z Judových: Ataiáš syn Uziáše, syna Zachariášova, syna
Amariášova, syna Sefatiášova, syna Mahalaleelova z synů Fáresových.
5. Též Maaseiáš syn Bárucha, syna Kolchozy, syna Chazaiášova, syna
Adaiášova, syna Joiaribova, syna Zachariášova, syna Silonského.
6. Všech synů Fáresových, bydlících v Jeruzalémě, čtyři sta šedesáte
osm, mužů udatných.
7. Synové Beniaminovi tito: Sallu syn Mesullama, syna Joedova, syna
Pedaiášova, syna Kolaiášova, syna Maaseiášova, syna Itielova, syna
Izaiášova.
8. A po něm Gabai, Sallai. Všech devět set dvadceti osm.
9. Joel pak syn Zichri byl jim představen, a Juda syn Senua nad městem
druhý po něm.
10. Z kněží: Jedaiáš syn Joiaribův a Jachin.
11. Saraiáš syn Helkiáše, syna Mesullamova, syna Sádochova, syna
Meraiotova, syna Achitobova, přední v domě Božím.
12. Bratří pak jejich, přisluhujících v tom domě, osm set dvadceti
dva. A Adaiáš syn Jerochama, syna Pelaliášova, syna Amzi, syna
Zachariášova, syna Paschurova, syna Malkiášova,
13. A bratří jeho, knížat čeledí otcovských, dvě stě čtyřidceti dva. A
Amassai syn Azarele, syna Achzai, syna Mesillemotova, syna Immerova.
14. Bratří pak jejich, mužů udatných, sto dvadceti osm, jimž
představen byl Zabdiel syn Gedolimův.
15. Z Levítů tito: Semaiáš syn Chasuby, syna Azrikamova, syna
Chasabiášova, syna Bunni.
16. A Sabbetai s Jozabadem byli nad dílem při domě Božím vně, z
předních Levítů.
17. A Mataniáš syn Míchy, syna Zabdi, syna Azafova, přední, začínal
chvály a modlitbu. A Bakbukiáš druhý z bratří jeho, a Abda syn Sammua,
syna Galalova, syna Jedutunova.
18. Všech Levítů v městě svatém dvě stě osmdesát a čtyři.
19. Z vrátných: Akkub, Talmon a bratří jejich, strážní u bran, sto
sedmdesát a dva.
20. Ostatek pak lidu Izraelského, kněží a Levítů, bydlili ve všech
městech Judských, jeden každý v dědictví svém.
21. Ale Netinejští bydlili v Ofel, Zicha pak a Gispa byli představeni
Netinejským.
22. Představený pak Levítům v Jeruzalémě byl Uzi syn Báni, syna
Chasabiášova, syna Mataniášova, syna Míchova z synů Azafových, jenž
byli zpěváci při službě domu Božího.
23. Nebo poručení královské bylo o nich, a stálé odměření pro zpěváky
na každý den.
24. A Petachiáš syn Mesezabelův, z synů Záry syna Judova, místo
královské držící v každém jednání k lidu.
25. Ve vsech pak s poli jejich, z synů Judových bydlili v Kariatarbe a
v vesnicích jeho, v Dibon a vesnicích jeho, v Jekabsael i ve vsech
jeho,
26. A v Jesua, v Molada, v Betfelet,
27. A v Azarsual, v Bersabé i v vesnicích jeho.
28. A v Sicelechu, v Mechona, i v vesnicích jeho,
29. V Enremmon, v Zaraha, v Jarmut,
30. V Zanoe, v Adulam i ve vsech jeho, v Lachis s poli jeho, v Azeka a
vesnicích jeho. A tak bydlili od Bersabé až do Gehinnom.
31. Synové pak Beniaminovi z Gabaa v Michmas, v Aia, v Bethel i v
vesnicích jeho,
32. V Anatot, v Nobe, v Anania,
33. V Azor, v Ráma, v Gittaim,
34. V Chadid, v Seboim, v Neballat,
35. V Lod, v Ono a v údolí řemeslníků.
36. Z Levítů pak někteří bydlili v dílích Judských a Beniaminských.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nehemiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.