Bible kralická: Nehemiáš, 3. kapitola

1. Tedy povstal Eliasib, kněz nejvyšší, a příbuzní jeho kněží, a
stavěli bránu bravnou, (tiť jsou ji vystavěli, a zavěsili vrata její,
až k věži Mea vystavěli ji), až k věži Chananeel.
2. A podlé něho stavěli muži Jerecha, též podlé něho stavěl Zakur syn
Imrův.
3. Bránu pak rybnou stavěli synové Senaa. Ti položili trámy její, a
vstavili vrata její s zámky i závorami jejími.
4. Podlé těch také opravoval Meremot syn Uriáše, syna Kózova, a podlé
nich opravoval Mesullam syn Berechiáše, syna Mesezabelova, a podlé
těch opravoval Sádoch syn Baanův.
5. A podlé nich opravovali Tekoitští. Ale ti, kteříž byli znamenitější
z nich, nepodklonili šíje své k dílu pána svého.
6. Bránu pak starou opravovali Joiada syn Paseachův, a Mesullam syn
Besodiášův. Ti položili trámy její a vstavili vrata její s zámky a
závorami jejími.
7. Podlé nich opravoval Melatiáš Gabaonitský, a Jádon Meronotský, muži
z Gabaon a z Masfa, až k stolici knížecí z této strany řeky.
8. Podlé nich pak opravoval Uziel syn Charhaiášův s zlatníky, a podlé
něho opravoval Chananiáš, syn apatekářův. A nechali Jeruzaléma až do
zdi široké.
9. Dále podlé nich opravoval Refaiáš syn Churův, hejtman nad polovicí
kraje Jeruzalémského.
10. A podlé nich opravoval Jedaiáš Charumafův proti domu svému. Podlé
něhož opravoval Chattus syn Chasabneiášův.
11. Druhý pak díl opravoval Malkiáš syn Charimův, a Chasub syn Pachat
Moábův, a věži Tannurim.
12. Podlé něhož opravoval Sallum syn Lochesův, hejtman nad polovicí
kraje Jeruzalémského, se dcerami svými.
13. Bránu při údolí opravil Chanun s obyvateli Zanoe. Oni ji stavěli,
a vstavili vrata její s zámky i závorami jejími, a zdi na tisíc loket
až do brány hnojné.
14. Bránu pak hnojnou opravil Malkiáš syn Rechabův, hejtman kraje
Betkarem. On ji ustavěl, a vstavil vrata s zámky i závorami jejími.
15. Bránu pak studnice opravoval Sallun syn Kolchozův, hejtman kraje
Masfa. On ji vystavěl a přikryl ji, a vstavil vrata její s zámky i
závorami jejími, a zed rybníka Selach, od zahrady královské až k
stupňům sstoupajícím z města Davidova.
16. Za ním opravoval Nehemiáš syn Azbukův, hejtman nad polovici kraje
Betsur, až naproti hrobům Davidovým, a až k rybníku udělanému, až k
domu silných.
17. Za ním opravovali Levítové, Rechum syn Báni, podlé něhož opravoval
Chasabiáš, hejtman nad polovicí kraje Ceily s krajem svým.
18. Za ním opravovali bratří jejich, Bavai syn Chenadadův, hejtman nad
polovicí kraje Ceily.
19. Podlé něho pak opravoval Ezer syn Jesua, hejtman Masfa, díl druhý
naproti, kudyž se chodí k skladu zbroje Mikzoa.
20. Za ním rozhorliv se, opravoval Báruch syn Zabbai, díl druhý od
Mikzoa až ke dveřům domu Eliasiba, kněze nejvyššího.
21. Za ním opravoval Meremot syn Uriáše, syna Kózi, díl druhý ode
dveří domu Eliasibova až do konce domu jeho.
22. Za ním opravovali kněží, kteříž bydlili v rovině.
23. Za ním opravoval Beniamin a Chasub proti domům svým. Za ním
opravoval Azariáš syn Maaseiáše, syna Ananiášova vedlé domu svého.
24. Za ním opravoval Binnui syn Chenadadův díl druhý, od domu
Azariášova až do Mikzoa a až k úhlu.
25. Pálal syn Uzai proti Mikzoa a věži vysoké, kteráž vyhlédala z domu
králova, jenž byla v placu u žaláře. Za ním Pedaiáš syn Farosův.
26. Netinejští pak, jenž bydlili v Ofel, až naproti bráně vodné k
východu, a věži vysoké.
27. Za ním opravovali Tekoitští díl druhý, naproti věži veliké a
vysoké, až ke zdi při Ofel.
28. Od brány koňské opravovali kněží, jeden každý naproti domu svému.
29. Za tím opravoval Sádoch syn Immerův naproti domu svému. Za ním pak
opravoval Semaiáš syn Sechaniášův, strážný brány východní.
30. Za ním opravoval Chananiáš syn Selemiášův, a Chanun syn Zalafův
šestý, díl druhý. Za ním opravoval Mesullam syn Berechiášův proti
pokoji svému.
31. Za ním opravoval Malkiáš syn zlatníkův až k domu Netinejských a
kupců, naproti bráně Mifkad, až do paláce úhlového.
32. A mezi palácem úhlovým až do brány bravné opravovali zlatníci a
kupci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nehemiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.