Bible kralická: Nehemiáš, 8. kapitola

1. I shromáždil se všecken lid jednomyslně do ulice, kteráž jest proti
bráně vodné, a řekli Ezdrášovi učiteli, aby přinesl knihu zákona
Mojžíšova, kterýž vydal Hospodin lidu Izraelskému.
2. Tedy přinesl Ezdráš kněz zákon před to shromáždění mužů i žen i
všech, kteříž by rozumně poslouchati mohli, prvního dne měsíce
sedmého.
3. I četl v něm na té ulici, kteráž jest proti bráně vodné, od jitra
až do poledne, při přítomnosti mužů i žen, i kteřížkoli rozuměti
mohli. A uši všeho lidu obráceny byly k knize zákona.
4. Stál pak Ezdráš učitel na kazatelnici dřevěné, kterouž byli udělali
k té věci, a stál podlé něho Mattitiáš, Sema, Anaiáš, Uriáš, Helkiáš a
Maaseiáš, po pravé ruce jeho, po levé pak Pedaiáš, Misael, Malkiáš,
Chasum, Chasbaddana, Zachariáš a Mesullam.
5. Otevřel tedy Ezdráš knihu před očima všeho lidu, (nebo výše stál
než všecken lid). Kterouž jakž otevřel, povstal všecken lid.
6. I dobrořečil Ezdráš Hospodinu Bohu velikému, a všecken lid
odpovídal: Amen, amen, pozdvihujíce rukou svých, a skloňujíce hlavy,
poklonu učinili Hospodinu tváří k zemi.
7. Tak i Jesua, Báni, Serebiáš, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodiáš,
Maaseiáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan, Pelaiáš, a Levítové
vyučovali lid zákonu. Lid pak byl na místě svém.
8. Nebo čtli v té knize v zákoně Božím srozumitelně, a vykládajíce
smysl, vysvětlovali to, což čtli.
9. Potom řekl Nehemiáš, jinak Tirsata, a Ezdráš kněz, učitel, a
Levítové, kteříž lid vyučovali, všemu lidu: Den tento posvěcený jest
Hospodinu Bohu vašemu, nekvěltež, ani plačte. (Nebo plakal všecken
lid, když slyšeli slova zákona.)
10. Ale jděte, řekl jim, a jezte tučné věci, a píte sladké, sdílejíce
se s těmi, kteříž nemají nic připraveno. Den zajisté tento svatý jest
Pánu našemu, protož nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla
vaše.
11. A když tak Levítové pospokojili všeho lidu, mluvíce: Mlčte, nebo
den svatý jest, a nermuťte se,
12. Odšel všecken lid, aby jedli a pili, a aby se sdíleli. I veselili
se velmi, proto že srozuměli slovům těm, kteráž jim v známost uvedli.
13. Potom nazejtří sešla se knížata čeledí otcovských ze všeho lidu,
kněží i Levítové k Ezdrášovi učiteli, aby vyrozuměli slovům zákona.
14. Našli pak napsáno v zákoně, že přikázal Hospodin skrze Mojžíše,
aby bydlili synové Izraelští v stáncích na slavnost měsíce sedmého,
15. A aby dali prohlásiti a provolati po všech městech svých i v
Jeruzalémě, řkouce: Vyjděte na hory, a přineste ratolestí olivových a
ratolestí dříví borového, a ratolestí myrtových, i ratolestí
palmových, a ratolestí dříví hustého, abyste nadělali stánků, tak jakž
psáno jest.
16. Protož vyšed lid, přinesli a nadělali sobě stánků, jeden každý na
střeše své, i v síních svých, i v síních domu Božího, i v ulici brány
vodné, i v ulici brány Efraim.
17. A tak nadělali stánků všecko shromáždění těch, jenž se vrátili z
zajetí, a bydlili v nich, (ačkoli nečinili tak synové Izraelští ode
dnů Jozue syna Nun, až do dne toho). I byla radost velmi veliká.
18. Četl pak v knize zákona Božího na každý den, od prvního dne až do
posledního, a drželi slavnost za sedm dní. Osmého pak dne byl svátek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nehemiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.