Bible kralická: Numeri, 1. kapitola

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy,
prvního dne měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země
Egyptské, řka:
2. Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a
po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po
hlavách jejich,
3. Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v
Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron.
4. A bude s vámi z každého pokolení jeden muž, kterýž by přední byl v
domě otců svých.
5. Tato pak jsou jména mužů, kteříž stanou s vámi: Z pokolení Rubenova
Elisur, syn Sedeurův;
6. Z Simeonova Salamiel, syn Surisaddai;
7. Z Judova Názon, syn Aminadabův;
8. Z Izacharova Natanael, syn Suar;
9. Z Zabulonova Eliab, syn Helonův;
10. Z synů Jozefových, z pokolení Efraimova Elisama, syn Amiudův; z
Manassesova Gamaliel, syn Fadasurův;
11. Z Beniaminova Abidan, syn Gedeonův;
12. Z pokolení Dan Ahiezer, syn Amisaddai;
13. Z Asser Fegiel, syn Ochranův;
14. Z pokolení Gád Eliazaf, syn Duelův;
15. Z Neftalímova Ahira, syn Enanův.
16. Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých, ti jako
hlavy tisíců Izraelských budou.
17. Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty, kteříž jmenováni byli,
18. A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž
přiznávali se k rodům svým po čeledech svých, po domích otců svých, a
vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých.
19. Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak sčetl je na poušti
Sinai.
20. I bylo synů Rubena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po
čeledech jejich, po domích otců jejich, a podlé počtu jmen, po hlavách
jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech,
kteříž mohli jíti k boji,
21. A načteno jich z pokolení Rubenova čtyřidceti šest tisíců a pět
set.
22. Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích
otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech
pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k
boji,
23. Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta.
24. Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců
jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli bojovati,
25. Načteno jich z pokolení Gádova čtyřidceti pět tisíců, šest set a
padesát.
26. Z synů Judových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců
jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech, kteříž mohli
jíti k boji,
27. Načteno jich z pokolení Judova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.
28. Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích
otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli jíti k boji,
29. Načteno jich z pokolení Izacharova padesáte čtyři tisíce a čtyři
sta.
30. Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích
otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli jíti k boji,
31. Načteno jich z pokolení Zabulonova padesáte sedm tisíců a čtyři
sta.
32. Z synů Jozefových, a nejprv, synů Efraimových, rodiny jejich, po
čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od
dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,
33. Načteno jich z pokolení Efraimova čtyřidceti tisíc a pět set.
34. Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po
domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech,
kteříž vycházeli k boji,
35. Načteno jich z pokolení Manassesova třidceti dva tisíce a dvě stě.
36. Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích
otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli jíti do boje,
37. Načteno jich z pokolení Beniaminova třidceti pět tisíců a čtyři
sta.
38. Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců
jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
vycházeli k boji,
39. Načteno jich z pokolení Dan šedesáte dva tisíce a sedm set.
40. Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců
jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli jíti na vojnu,
41. Načteno jich z pokolení Asser čtyřidceti jeden tisíců a pět set.
42. Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích
otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž
mohli jíti k boji,
43. Načteno jich z pokolení Neftalímova padesáte tři tisíce a čtyři
sta.
44. Ten jest počet těch, kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata
Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli vybráni po jednom z domů otců
svých.
45. I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od
dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli vycházeti k bojiv Izraeli,
46. Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a
padesáte.
47. Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně.
48. Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
49. Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům
Izraelským,
50. Ale ustanovíš Levíty nad příbytkem svědectví, a nade vším nádobím
jeho, a nade všemi věcmi, kteréž přináležejí k němu. Oni nositi budou
příbytek i všecka nádobí jeho, oni přisluhovati budou jemu, a vůkol
příbytku klásti se budou.
51. Když se pak s místa bude míti hýbati příbytek, složí jej Levítové;
a když se bude klásti příbytek, vyzdvihnou jej Levítové. Kdož by koli
cizí přistoupil, umře.
52. I budouť se klásti synové Izraelští, jeden každý v ležení svém, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.