Bible kralická: Numeri, 17. kapitola

1. Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským, a vezmi od nich po jednom prutu z každého
domu otců, totiž ode všech knížat jejich, vedlé domů otců jich
dvanácte prutů, a jednoho každého jméno napíšeš na prutu jeho.
3. Jméno pak Aronovo napíšeš na prutu Léví; nebo jeden každý prut bude
místo jednoho předního z domu otců jejich.
4. I necháš jich v stánku úmluvy před svědectvím, kdež přicházím k
vám.
5. I stane se, že kohož vyvolím, toho prut zkvetne; a tak spokojím a
svedu s sebe reptání synů Izraelských, kterýmž repcí na vás.
6. Ty věci když mluvil Mojžíš k synům Izraelským, dali jemu všecka
jejich knížata pruty své, jedno každé kníže prut z domu otce svého,
totiž prutů dvanácte, prut pak Aronův byl též mezi pruty jejich.
7. I zanechal Mojžíš prutů před Hospodinem v stánku svědectví.
8. Nazejtří pak přišel Mojžíš do stánku svědectví, a aj, vyrostl prut
Aronův z domu Léví, a vypustiv z sebe pupence, zkvetl a vydal mandly
zralé.
9. I vynesl Mojžíš všecky ty pruty od tváři Hospodinovy ke všechněm
synům Izraelským; a uzřevše je, vzali jeden každý prut svůj.
10. Řekl pak Hospodin Mojžíšovi: Dones zase prut Aronův před
svědectví, aby chován byl na znamení proti buřičům zpurným, a tak
přítrž učiníš reptání jejich na mne, aby nezemřeli.
11. I učinil tak Mojžíš; jakž byl přikázal jemu Hospodin, tak učinil.
12. Tedy mluvili synové Izraelští k Mojžíšovi, řkouce: Hle, již mřeme,
mizíme a všickni my hyneme.
13. Kdožkoli blízko přistoupá k příbytku Hospodinovu, umírá.
Všickni-liž smrtí zhyneme?

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.