Bible kralická: Numeri, 18. kapitola

1. A protož řekl Hospodin Aronovi: Ty a synové tvoji i dům otce tvého
s tebou ponesete nepravost svatyně; ty také i synové tvoji s tebou
ponesete nepravost kněžství svého.
2. Bratří také své, pokolení Léví, čeled otce svého připoj k sobě, ať
jsou při tobě a posluhují tobě; ty pak a synové tvoji s tebou před
stánkem svědectví sloužiti budete.
3. A pilně ostříhati budou rozkázaní tvého, bedlivi jsouce při všem
stánku; a však ať k nádobám svatyně a k oltáři nepřistupují, aby
nezemřeli i oni i vy.
4. A přídržeti se budou tebe, pilně ostříhajíce stánku úmluvy při
všech službách jeho; a cizí žádný nepřistupuj k vám.
5. Protož pilně ostříhejte svatyně i služby oltáře, ať nepřichází více
zůřivá prchlivost na syny Izraelské,
6. Poněvadž jsem já vybral bratří vaše Levíty z synů Izraelských vám,
za dar dané Hospodinu, aby konali službu při stánku úmluvy.
7. Ty pak a synové tvoji s tebou ostříhati budete kněžství svého při
všech věcech přináležejících k oltáři, a kteréž jsou za oponou, a
sloužiti budete. Úřad kněžství vašeho darem jsem vám dal, protož,
přistoupil-li by kdo cizí, umře.
8. Mluvil také Hospodin k Aronovi: Aj, já dal jsem tobě k ostříhání
oběti své, kteréž se vzhůru pozdvihují; všecko také, což se posvěcuje
od synů Izraelských, tobě jsem dal pro pomazání i synům tvým
ustanovením věčným.
9. Toto bude tvé z věcí posvěcených, kteréž nepřicházejí na oheň:
Všeliká obět jejich, buď suchá obět jejich, neb obět za hřích jejich,
aneb obět za provinění jejich, kteréž mi dávati budou, svatosvaté tobě
bude to i synům tvým.
10. V svatyni budeš je jísti, každý pohlaví mužského bude je jísti;
svaté bude tobě.
11. Tvá tedy bude obět darů jejich, kteráž vzhůru pozdvižena bývá;
každou také obět synů Izraelských, kteráž sem i tam obracína bývá,
tobě jsem dal a synům tvým, i dcerám tvým s tebou ustanovením věčným.
Každý, kdož jest čistý v domě tvém, bude je jísti.
12. Všecko, což předního jest z oleje, a což nejlepšího jest vína a
obilé, prvotiny těch věcí, kteréž dají Hospodinu, dal jsem tobě.
13. Prvotiny všech věcí, kteréž rostly v zemi jejich, ty přinesou
Hospodinu, a tvé budou. Každý, kdož jest čistý v domě tvém, jísti je
bude.
14. Všecko oddané Bohu v Izraeli tvé bude.
15. Cožkoli otvírá život všelikého těla, kteréž obětováno bývá
Hospodinu, tak z lidí jako z hovad, tvé bude; prvorozené však z lidí,
vyplaceno bude, prvorozené také z nečistých hovad vyplatiti kážeš.
16. Výplata pak jeho, když mu již jeden měsíc bude, vedlé ceny tvé
bude pěti loty stříbra podlé lotu svatyně; dvadceti peněz váží lot.
17. Ale prvorozeného z volů, neb z ovcí, neb z koz, nedáš vyplatiti;
nebo posvěceny jsou. Krev jejich vykropíš na oltář, a tuk jejich
zapálíš, aby byl obětí ohnivou vůně spokojující Hospodina.
18. Maso pak jejich tvé bude; jako hrudí z oběti sem i tam obracení, a
jako plece pravé tvé bude.
19. Každou obět vzhůru pozdvižení z věcí posvěcených, kteréž přinášejí
synové Izraelští Hospodinu, dal jsem tobě, a synům tvým, i dcerám tvým
s tebou ustanovením věčným, smlouvou trvánlivou a věčnou před
Hospodinem, tobě i semeni tvému s tebou.
20. Mluvil také Hospodin k Aronovi: V zemi jejich, dědictví ani dílu
svého mezi nimi nebudeš míti; já jsem díl tvůj, a dědictví tvé u
prostřed synů Izraelských.
21. Synům pak Léví, aj, dal jsem všecky desátky v Izraeli za dědictví,
za službu jejich, kterouž vykonávají, sloužíce při stánku úmluvy.
22. A synové Izraelští nechať nepřistupují k stánku úmluvy, aby
nenesli hříchu a nezemřeli.
23. Ale sami Levítové konati budou službu při stánku úmluvy, a sami
ponesou nepravost svou. Ustanovení věčné v pronárodech vašich to bude,
aby dědictví nemívali mezi syny Izraelskými.
24. Nebo desátky synů Izraelských, kteréž přinášeti budou Hospodinu v
obět vzhůru pozdvižení, dal jsem Levítům za dědictví; protož jsem o
nich řekl: U prostřed synů Izraelských nebudou míti dědictví.
25. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
26. Mluv k Levítům a rci jim: Když vezmete desátky od synů
Izraelských, kteréž jsem vám dal od nich za dědictví vaše, tedy
přinesete z nich obět vzhůru pozdvižení Hospodinu, desátky z desátků.
27. A počtena vám bude ta obět vaše jako obilí z humna, a jako víno od
presu.
28. Tak vy také přinesete obět vzhůru pozdvižení Hospodinu ze všech
desátků svých, kteréž vezmete od synů Izraelských, a dáte z nich obět
Hospodinovu Aronovi knězi.
29. Ze všech darů svých přinesete každou obět vzhůru pozdvižení
Hospodinu, díl posvěcený všeho, což nejlepšího jest.
30. Díš jim také: Když obětovati budete z toho, což nejlepšího jest,
počteno bude Levítům jako úrody z humna, a jako úrody od presu.
31. Jísti pak budete ty desátky na všelikém místě vy i čeled vaše;
nebo mzda vaše jest za službu vaši při stánku úmluvy.
32. A neponesete pro to hříchu, když obětovati budete to, což
nejlepšího jest; a tak nepoškvrníte věcí posvěcených od synů
Izraelských, a nezemřete.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.