Bible kralická: Numeri, 19. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aronovi, řka:
2. Toto jest ustanovení zákona, kteréž přikázal Hospodin, řka: Mluv k
synům Izraelským, ať vezmouce, přivedou k tobě jalovici červenou bez
vady, na níž by nebylo poškvrny, a na kterouž by ještě jho nebylo
kladeno.
3. A dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž vyvede ji ven z stanů, a rozkáže
ji zabiti před sebou.
4. A vezma Eleazar kněz krve její na prst svůj, kropiti bude jí
naproti stánku úmluvy sedmkrát.
5. Potom káže tu jalovici spáliti před očima svýma; kůži její, i maso
její, i krev její s lejny jejími dá spáliti.
6. A vezma kněz dřeva cedrového, yzopu a červce dvakrát barveného,
uvrže to vše do ohně, v kterémž ta jalovice hoří.
7. I zpéře kněz roucha svá, a tělo své umyje vodou; potom vejde do
stanů, a bude nečistý až do večera.
8. Takž také i ten, kterýž ji pálil, zpéře roucha svá u vodě, a tělo
své obmyje vodou, a nečistý bude až do večera.
9. Popel pak té jalovice spálené smete muž čistý, a vysype jej vně za
stany na místě čistém, aby byl všechněm synům Izraelským chován k vodě
očištění, kteráž bude k očištění za hřích.
10. A ten, kdož by smetl popel té jalovice, zpéře roucha svá a nečistý
bude až do večera. A budou to míti synové Izraelští i příchozí, kterýž
jest pohostinu u prostřed nich, za ustanovení věčné.
11. Kdo by se dotkl těla kteréhokoli mrtvého člověka, nečistý bude za
sedm dní.
12. Takový očišťovati se bude tou vodou dne třetího a dne sedmého, i
bude čistý; neočistí-li se pak dne třetího a dne sedmého, nebudeť
čistý.
13. Kdo by koli, dotkna se těla mrtvého člověka, kterýž umřel,
neočistil se, příbytku Hospodinova poškvrnil. Protož vyhlazena bude
duše ta z Izraele, nebo vodou očišťování není pokropen; nečistýť bude,
a nečistota jeho zůstává na něm.
14. Tento jest také zákon, kdyby člověk umřel v stanu: Kdo by koli
všel do toho stanu, a kdo by koli byl v stanu, nečistý bude za sedm
dní.
15. Tolikéž všeliká nádoba odkrytá, kteráž by neměla svrchu
přikryvadla na sobě, nečistá bude.
16. Tak kdož by se koli dotkl na poli buď mečem zabitého, aneb
mrtvého, buďto kosti člověka, aneb hrobu, nečistý bude za sedm dní.
17. A vezmou pro nečistého popela z spálené za hřích, a nalejí na něj
vody živé do nádoby.
18. Potom vezme člověk čistý yzopu, a omočí jej v té vodě, a pokropí
stanu, i všeho nádobí i lidí, kteříž by tu byli, tolikéž toho, kterýž
dotkl se kosti, aneb zabitého, aneb mrtvého, aneb hrobu.
19. Pokropí tedy čistý nečistého v den třetí a v den sedmý; a když jej
očistí dne sedmého, zpéře šaty své, a umyje se vodou, a čistý bude u
večer.
20. Jestliže by pak kdo nečistý jsa, neočistil se, vyhlazena bude duše
ta z prostředku shromáždění; nebo svatyně Hospodinovy poškvrnil, vodou
očišťování nejsa pokropen; nečistý jest.
21. I bude jim to za ustanovení věčné. Kdož by pak tou vodou
očišťování kropil, zpéře roucha svá, a kdož by se dotkl vody
očišťování, nečistý bude až do večera.
22. Čehokoli dotkl by se nečistý, nečisté bude; člověk také, kterýž by

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.