Bible kralická: Numeri, 2. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:
2. Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při
praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou.
3. Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po
houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,
4. A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šet set.
5. Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar
Natanael, syn Suar,
6. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.
7. Pokolení Zabulon podlé nich, a kníže synů Zabulon Eliab, syn
Helonův,
8. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta.
9. Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a
čtyři sta, po houfích jejich. Ti napřed potáhnou.
10. Korouhev vojska Rubenova klásti se bude ku poledni po houfích
svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův,
11. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.
12. Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon
Salamiel, syn Surisaddai,
13. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta.
14. Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův,
15. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a
padesáte.
16. Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden
tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. A ti za prvními
potáhnou.
17. Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho
vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v
svém šiku pod korouhví svou.
18. Korouhev vojska Efraimova po houfích svých bude k západu, a kníže
synů Efraimových Elisama, syn Amiudův,
19. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set.
20. Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů
Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův,
21. A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě.
22. Potom položí se pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin
Abidan, syn Gedeonův,
23. A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta.
24. Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto
osob, po houfích jejich. A tito za druhými potáhnou.
25. Korouhev vojska Dan bude k straně půlnoční, po houfích svých, a
kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai,
26. A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set.
27. Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn
Ochranův,
28. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.
29. Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira,
syn Enanův,
30. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta.
31. Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest
set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.
32. Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech
sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři
tisíce, pět set a padesáte.
33. Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal
Hospodin Mojžíšovi.
34. I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin
Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden
každý po čeledech svých a po domích otců svých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.