Bible kralická: Numeri, 21. kapitola

1. To když uslyšel Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne,
že by táhl Izrael tou cestou, kterouž byli špehéři šli, bojoval s ním,
a zajal jich množství.
2. Tedy Izrael učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže dáš lid tento v
ruce mé, do gruntu zkazím města jejich.
3. I uslyšel Hospodin hlas Izraele a dal mu Kananejské, kterýžto do
gruntu zkazil je i města jejich, a nazval jméno toho místa Horma.
4. Potom hnuli se s hory Hor cestou k moři Rudému, aby obešli zemi
Idumejskou; i ustával lid velice na cestě.
5. A mluvil lid proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste vyvedli nás z
Egypta, abychom zemřeli na poušti? Nebo ani chleba ani vody není, a
duše naše chléb tento ničemný sobě již zošklivila.
6. Protož dopustil Hospodin na lid hady ohnivé, kteříž jej štípali,
tak že množství lidu zemřelo z Izraele.
7. Tedy přišel lid k Mojžíšovi a řekli: Zhřešili jsme nebo jsme
mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modl se Hospodinu, ať odejme od
nás ty hady. I modlil se Mojžíš za lid.
8. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Udělej sobě hada podobného těm ohnivým,
a vyzdvihni jej na sochu; a každý ušťknutý, když pohledí na něj, živ
bude.
9. I udělal Mojžíš hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu; a stalo se,
když ušťkl had někoho, a on vzhlédl na hada měděného, že zůstal živ.
10. Tedy hnuli se odtud synové Izraelští, a položili se v Obot.
11. Potom pak hnuvše se z Obot, položili se při pahrbcích hor Abarim
na poušti, kteráž jest naproti zemi Moábské k východu slunce.
12. Odtud brali se, a položili se v údolí Záred.
13. Opět hnuvše se odtud, položili se u brodu potoka Arnon, kterýž
jest na poušti, a vychází z končin Amorejských. Nebo Arnon jest pomezí
Moábské mezi Moábskými a Amorejskými.
14. Protož praví se v knize bojů Hospodinových, že proti Vahebovi u
vichřici bojoval, a proti potokům Arnon.
15. Nebo tok těch potoků, kterýž se nachyluje ku položení Ar, ten jde
vedlé pomezí Moábského.
16. A odtud táhli do Beer; a to jest to Beer, o němž byl řekl Hospodin
k Mojžíšovi: Shromažď lid, a dám jim vodu.
17. Tedy zpíval lid Izraelský písničku tuto: Vystupiž studnice,
prozpěvujte o ní;
18. Studnice, kterouž kopala knížata, kterouž vykopali přední z lidu s
vydavatelem zákona holemi svými. Z pouště pak brali se do Matana,
19. A z Matana do Nahaliel, z Nahaliel do Bamot,
20. A z Bamot do údolí, kteréž jest na poli Moábském, až k vrchu hory,
kteráž leží na proti poušti.
21. Tedy poslal lid Izraelský posly k Seonovi králi Amorejskému, řka:
22. Nechť jdeme skrze zemi tvou. Neuchýlíme se ani do pole, ani do
vinic, ani z studnic vody píti nebudeme, ale cestou královskou
půjdeme, dokavadž nepřejdeme pomezí tvého.
23. I nedopustil Seon jíti lidu Izraelskému skrze krajinu svou, nýbrž
sebrav Seon všecken lid svůj, vytáhl proti lidu Izraelskému na poušť,
a přitáh do Jasa, bojoval proti Izraelovi.
24. I porazil jej lid Izraelský mečem, a vzal v dědictví zemi jeho, od
Arnon až do Jabok, a až do země synů Ammon; nebo pevné bylo pomezí
Ammonitských.
25. Tedy vzal Izrael všecka ta města, a přebýval ve všech městech
Amorejských, v Ezebon a ve všech městečkách jeho.
26. Nebo Ezebon bylo město Seona krále Amorejského, kterýž když
bojoval proti králi Moábskému prvnímu, vzal mu všecku zemi jeho z
rukou jeho až do Arnon.
27. Protož říkávali v přísloví: Poďte do Ezebon, aby vystaveno bylo a
vzděláno město Seonovo.
28. Nebo oheň vyšel z Ezebon, a plamen z města Seon, i spálil Ar
Moábských a obyvatele výsosti Arnon.
29. Běda tobě Moáb, zahynuls lide Chámos; dal syny své v utíkání, a
dcery své v zajetí králi Amorejskému Seonovi.
30. A království jejich zahynulo od Ezebon až do Dibon, a vyhladili
jsme je až do Nofe, kteréž jest až k Medaba.
31. A tak bydlil Izrael v zemi Amorejské.
32. Potom poslal Mojžíš, aby shlédli Jazer, kteréž vzali i s městečky
jeho; a tak vyhnal Amorejské, kteříž tam bydlili.
33. Obrátivše se pak, táhli cestou k Bázan. I vytáhl Og, král Bázan,
proti nim, on i všecken lid jeho, aby bojoval v Edrei.
34. Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Neboj se ho; nebo v ruce tvé dal
jsem jej, i všecken lid jeho, i zemi jeho, a učiníš jemu tak, jakož
jsi učinil Seonovi, králi Amorejskému, kterýž bydlil v Ezebon.
35. I porazili jej i syny jeho, i všecken lid jeho, tak že žádný živý
po něm nezůstal, a uvázali se dědičně v zemi jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.