Bible kralická: Numeri, 23. kapitola

1. A řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů, a připrav mi
také sedm volků a sedm skopců.
2. I udělal Balák, jakž mluvil Balám. Tedy obětoval Balák a Balám
volka a na každém oltáři.
3. Řekl pak Balám Balákovi: Postůj při oběti své zápalné, a půjdu,
zdali by se potkal se mnou Hospodin, a což by koli mně ukázal, povím
tobě. I odšel sám.
4. I potkal se Bůh s Balámem, a řekl jemu Balám: Sedm oltářů zpořádal
jsem, a obětoval jsem volka a skopce na každém oltáři.
5. Vložil pak Hospodin slovo v ústa Balámova a řekl: Navrať se k
Balákovi a tak mluv.
6. I navrátil se k němu, a nalezl jej, an stojí při oběti své zápalné,
i všecka knížata Moábská.
7. Tedy vzav před sebe přísloví své, řekl: Z Aram přivedl mne Balák
král Moábský, z hor východních, řka: Poď, zlořeč mi k vůli Jákoba, a
poď, vydej klatbu na Izraele.
8. Proč bych zlořečil, komuž Bůh silný nezlořečí? A proč bych klel,
kohož Hospodin neproklíná?
9. Když s vrchu skal hledím na něj, a s pahrbků spatřuji jej, aj, lid
ten sám bydlí, a k jiným národům se nepřiměšuje.
10. Kdo sečte prach Jákobův? a kdo počet? Kdo sečte čtvrtý díl
Izraelského lidu? Ó bych já umřel smrtí spravedlivých, a dokonání mé ó
by bylo jako i jeho!
11. I řekl Balák Balámovi: Což mi to děláš? Abys zlořečil nepřátelům
mým, povolal jsem tě, a ty pak ustavičně dobrořečíš jim.
12. Kterýž odpovídaje, řekl: Zdali toho, což Hospodin vložil v ústa
má, nemám šetřiti, abych tak mluvil?
13. I řekl jemu Balák: Poď, prosím, se mnou na jiné místo, odkudž bys
viděl jej, (toliko zadní díl jeho viděti budeš, a všeho nebudeš
viděti), a proklň mi jej odtud.
14. I pojav jej, vyvedl ho na rovinu Zofim, na vrch jednoho pahrbku, a
udělav sedm oltářů, obětoval volka a skopce na každém oltáři.
15. Řekl pak Balákovi: Postůj tuto při zápalné oběti své, a já půjdu
tamto vstříc Hospodinu.
16. I potkal se Hospodin s Balámem, a vloživ slovo v ústa jeho, řekl:
Navrať se k Balákovi a mluv tak.
17. Přišel tedy k němu, a hle, on stál při zápalné oběti své, a
knížata Moábská s ním. Jemužto řekl Balák: Co mluvil Hospodin?
18. A on vzav přísloví své, řekl: Povstaň Baláku a slyš, pozoruj mne,
synu Seforův.
19. Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se
měnil. Což by řekl, zdaliž neučiní? Což by promluvil, zdali neutvrdí
toho?
20. Hle, abych dobrořečil, přijal jsem to na sebe; nebo dobrořečilť
jest, a já toho neodvolám.
21. Nepatříť na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v
Izraeli; Hospodin Bůh jeho jestiť s ním, a zvuk krále vítězícího v
něm.
22. Bůh silný vyvedl je z Egypta, jako silou jednorožcovou byv jim.
23. Nebo není kouzlů proti Jákobovi, ani zaklínání proti Izraelovi;
již od toho času vypravováno bude o Jákobovi a Izraelovi, co učinil s
ním Bůh silný.
24. Aj, lid jakožto silný lev povstane, a jakožto lvíče vzchopí se;
nepoloží se, dokudž by nejedl loupeže, a dokudž by nevypil krve
zbitých.
25. I řekl Balák Balámovi: Aniž mu již zlořeč více, ani dobrořeč.
26. Jemuž odpověděl Balám, řka: Zdaližť jsem nepravil, že, což by mi
koli mluvil Hospodin, to učiním?
27. I řekl Balák Balámovi: Poď, prosím, povedu tě na jiné místo,
odkudž snad líbiti se bude Bohu, abys mi je proklel.
28. A pojav Balák Baláma, uvedl jej na vrch hory Fegor, kteráž leží
naproti poušti.
29. Tedy řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů, a připrav mi
také sedm volků a sedm skopců.
30. I učinil Balák, jakž řekl Balám, a obětoval volka a skopce na

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.