Bible kralická: Numeri, 24. kapitola

1. Vida pak Balám, že by se líbilo Hospodinu, aby dobrořečil
Izraelovi, již více nešel jako prvé, jednou i po druhé, k čárům svým,
ale obrátil tvář svou proti poušti.
2. A pozdvih očí svých, viděl Izraele bydlícího v staních po svých
pokoleních, a byl nad ním duch Boží.
3. I vzav podobenství své, dí: Řekl Balám, syn Beorův, řekl muž mající
otevřené oči,
4. Řekl slyšící výmluvnosti Boha silného, kterýž vidění všemohoucího
vidí, kterýž když padne, otevřené má oči:
5. Jak velmi krásní jsou stánkové tvoji, Jákobe, příbytkové tvoji,
Izraeli!
6. Tak jako se potokové rozšiřují, jako zahrady vedlé řeky, jako
stromoví aloes, kteréž štípil Hospodin, jako cedrové podlé vod.
7. Poteče voda z okovu jeho, a símě jeho u vodách mnohých. A král jeho
vyvýšen bude více než Agag, a vyzdvihne se království jeho.
8. Bůh silný vyvedl jej z Egypta, jako udatnost jednorožcova jest
jemu; sžereť národy protivné sobě, a kosti jich potře a střelami svými
prostřílí.
9. Složil se a ležel jako lvíče, a jako lev zůřivý; kdo jej zbudí? Kdo
by požehnání dával tobě, požehnaný bude, a kdožť by zlořečil, bude
zlořečený.
10. Tedy zapáliv se hněvem Balák proti Balámovi, tleskl rukama svýma a
řekl Balámovi: Abys zlořečil nepřátelům mým, povolal jsem tebe, a aj,
ustavičně dobrořečil jsi jim již po třikrát.
11. Protož nyní navrať se raději k místu svému. Bylť jsem řekl:
Velikou ctí tě ctíti chci, a hle, Hospodin zbavil tě cti.
12. Jemuž odpověděl Balám: Však hned poslům tvým, kteréž jsi poslal ke
mně, mluvil jsem, řka:
13. Byť mi dal Balák plný dům svůj stříbra a zlata, nebudu moci
přestoupiti řeči Hospodinovy, abych činil dobré neb zlé sám od sebe;
což mi Hospodin oznámí, to mluviti budu,
14. (Ale však ještě já, již odcházeje k lidu svému, počkej, poradím
tobě,) co učiní lid ten lidu tvému v posledních dnech.
15. Tedy vzav podobenství své, dí: Řekl Balám, syn Beorův, řekl muž
mající oči otevřené,
16. Řekl slyšící výmluvnosti Boha silného, kterýž zná naučení
nejvyššího, a vidění všemohoucího vidí, kterýž když padne, otevřené má
oči:
17. Uzřímť jej, ale ne nyní, pohledím na něj, ale ne z blízka. Vyjdeť
hvězda z Jákoba, a povstane berla z Izraele, kteráž poláme knížata
Moábská, a zkazí všecky syny Set.
18. I bude Edom podmaněn, a Seir v vládařstí přijde nepřátelům svým;
nebo Izrael zmužile sobě počínati bude.
19. Panovati bude pošlý z Jákoba, a zahladí ostatky z každého města.
20. A když uzřel Amalecha, vzav podobenství své, řekl: Jakož počátek
národů Amalech, tak konec jeho do gruntu zahyne.
21. Uzřev pak Cinea, vzav podobenství své, řekl: Pevný jest příbytek
tvůj, a na skále založils hnízdo své;
22. Ale však vyhnán bude Cineus, Assur zajatého jej povede.
23. Opět vzav podobenství své, řekl: Ach, kdo bude živ, když toto
učiní Bůh silný?
24. A bárky z země Citim připlynou a ssouží Assyrské, ssouží také
Židy, ale i ten lid do konce zahyne.
25. Potom vstav Balám, odšel a navrátil se na místo své; Balák také
odšel cestou svou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.