Bible kralická: Numeri, 25. kapitola

1. V tom, když pobyl Izrael v Setim, počal lid smilniti s dcerami
Moábskými.
2. Kteréž pozvaly lidu k obětem bohů svých; i jedl lid, a klaněli se
bohům jejich.
3. I připojil se lid Izraelský k modle Belfegor, a popudila se
prchlivost Hospodinova proti Izraelovi.
4. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi všecka knížata lidu, a zvěšej ty
nešlechetníky Hospodinu před sluncem, aby se odvrátila prchlivost
Hospodinova od Izraele.
5. I řekl Mojžíš soudcům Izraelským: Zabí jeden každý z svých
všelikého, kterýž se připojil k modle Belfegor.
6. A aj, jeden z synů Izraelských přišel, a přivedl k bratřím svým
ženu Madianku, na odivu Mojžíšovi i všemu množství synů Izraelských;
oni pak plakali u dveří stánku úmluvy.
7. To když uzřel Fínes, syn Eleazara, syna Aronova, kněze, vyvstal z
prostředku množství toho, a vzal kopí do ruky své.
8. A všed za mužem Izraelským do stanu, probodl je oba dva, muže
Izraelského, i ženu tu skrze břicho její; i odvrácena jest rána od
synů Izraelských.
9. Zhynulo jich pak od té rány dvadceti čtyři tisíce.
10. Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
11. Fínes, syn Eleazara kněze, syna Aronova, odvrátil prchlivost mou
od synů Izraelských, kdyžto horlil horlivostí mou u prostřed nich, tak
abych neshladil synů Izraelských v horlivosti své.
12. Protož díš: Aj, já dám jemu smlouvu svou pokoje.
13. I bude míti on i símě jeho po něm smlouvu kněžství věčného, proto
že horlil pro Boha svého, a očistil syny Izraelské.
14. A bylo jméno muže Izraelského zabitého, kterýž byl zabit s
Madiankou, Zamri, syn Sálův, kníže domu otce svého z pokolení
Simeonova.
15. Jméno pak ženy Madianky zabité, Kozbi, dcera Sur, kterýž byl
přední v národu svém, v domě otce svého mezi Madianskými.
16. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17. Nepřátelsky zacházejte s těmi Madianskými, a zbíte je.
18. Nebo i oni nepřátelsky a lstivě chovali se k vám, a oklamali vás
skrze modlu Fegor, a skrze Kozbu, dceru knížete Madianského, sestru
svou, kteráž zabita jest v den pomsty přišlé z příčiny Fegor.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.