Bible kralická: Numeri, 27. kapitola

1. Tehdy přistoupily dcery Salfada, syna Heferova, syna Galád, syna
Machir, syna Manasse, z pokolení Manasse, syna Jozefova. Tato pak jsou
jména dcer jeho: Mahla, Noa, Hegla, Melcha a Tersa.
2. A postavily se před Mojžíšem a před Eleazarem knězem, i před
knížaty a vším množstvím, u dveří stánku úmluvy, a řekly:
3. Otec náš umřel na poušti, kterýž však nebyl z spolku těch, kteříž
se zrotili proti Hospodinu v rotě Chóre; nebo pro hřích svůj umřel,
synů žádných nemaje.
4. Což vyhlazeno býti má jméno otce našeho z čeledi jeho, proto že
neměl syna? Dej nám dědictví mezi bratřími otce našeho.
5. I vznesl tu věc Mojžíš na Hospodina.
6. Kterýž odpověděl Mojžíšovi, řka:
7. Dobře mluví dcery Salfad. Dejž jim bez odporu právo dědictví mezi
bratřími otce jejich, a přenes dědictví otce jejich na ně.
8. K synům pak Izraelským toto mluviti budeš: Když by kdo umřel,
nemaje syna, tedy přenesete dědictví jeho na dceru jeho.
9. Pakli by ani dcery neměl, tedy dáte dědictví jeho bratřím jeho.
10. Pakli by ani bratří neměl, tedy dáte dědictví jeho bratřím otce
jeho.
11. Pakli by ani strýců neměl, tedy dáte dědictví jeho příteli jeho,
kterýž jest nejbližší jemu v rodu jeho, aby dědičně obdržel je. A bude
to synům Izraelským za ustanovení soudné, jakož přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
12. Řekl také Hospodin Mojžíšovi: Vstup na horu tuto Abarim, a spatř
zemi, kterouž jsem dal synům Izraelským.
13. A když spatříš ji, připojen budeš k lidu svému i ty, jako připojen
jest Aron bratr tvůj,
14. Poněvadž jste odporovali řeči mé na poušti Tsin, při odporování
všeho množství, kdež jste mne měli posvětiti při vodách před očima
jejich. To jsou ty vody sváru v Kádes, na poušti Tsin.
15. I řekl Mojžíš Hospodinu, řka:
16. Opatříš Hospodin Bůh duchů, Bůh všelikého těla, shromáždění toto
mužem hodným,
17. Kterýž by vycházel před nimi, a kterýž by vcházel před nimi,
kterýž by vyvodil a zase uvodil je, aby nebylo shromáždění Hospodinovo
jako ovce, kteréž nemají pastýře.
18. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi k sobě Jozue, syna Nun, muže, v
kterémž jest duch můj, a vlož ruku svou na něj.
19. A postavě jej před Eleazarem knězem a přede vším shromážděním, dáš
jemu naučení před očima jejich,
20. A udělíš jemu slávy své, aby ho poslouchalo všecko množství synů
Izraelských.
21. Kterýž před Eleazarem knězem postavě se, ptáti se ho bude na soud
urim před Hospodinem. K rozkazu jeho vyjdou, a k rozkazu jeho vejdou,
on i všickni synové Izraelští s ním, a všecko shromáždění.
22. I učinil Mojžíš tak, jakž mu byl rozkázal Hospodin, a pojav Jozue,
postavil jej před Eleazarem knězem a přede vším shromážděním.
23. A vloživ ruce své na něj, dal jemu naučení, jakž mluvil Hospodin
skrze Mojžíše.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.