Bible kralická: Numeri, 34. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať
jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s
pomezími svými),
3. Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude
vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.
4. A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a
potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a
vztáhne se až k Asmon.
5. Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se
skonávati bude k západu.
6. Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí
západní.
7. A pomezí půlnoční toto míti budete: Od moře velikého vyměříte sobě
k hoře řečené Hor.
8. Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se
bude pomezí to u Sedad.
9. A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude
pomezí vaše k straně půlnoční.
10. Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama.
11. A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain;
a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu.
12. A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného
moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol.
13. Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země,
kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal
devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova.
14. Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení
synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali
dědictví své.
15. Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti
Jerichu, k straně na východ slunce.
16. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17. Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar
kněz, a Jozue, syn Nun.
18. Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví
země.
19. A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;
20. Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův;
21. Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův;
22. Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli;
23. Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn
Efodův;
24. Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův;
25. A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův;
26. Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův;
27. A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův;
28. A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův.
29. Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví
synům Izraelským v zemi Kananejské.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.