Bible kralická: Numeri, 36. kapitola

1. Přistoupili pak starší z čeledi synů Galád, syna Machir, syna
Manassesova, z čeledi synů Jozefových, a mluvili před Mojžíšem a před
knížaty předními z synů Izraelských,
2. A řekli: Tobě pánu mému přikázal Hospodin, abys losem dal zemi v
dědictví synům Izraelským; přikázáno jest také pánu mému od Hospodina,
aby dal dědictví Salfada, bratra našeho, dcerám jeho.
3. Kteréž jestliže někomu z pokolení synů Izraelských, kromě z
pokolení svého, dány budou za manželky, odejde dědictví jejich od
dědictví otců našich, a přidáno bude k dědictví pokolení toho, do
kteréhož by se vdaly, a tak z losu dědictví našeho ubude.
4. A když budou míti synové Izraelští léto milostivé, připojeno bude
dědictví jejich k dědictví pokolení toho, do kteréhož by se vdaly, a
tak od dědictví pokolení otců našich odtrženo bude dědictví jejich.
5. Tedy přikázal Mojžíš synům Izraelským podlé řeči Hospodinovy, řka:
Dobře pokolení synů Jozefových mluví.
6. To jest, což přikázal Hospodin o dcerách Salfadových, řka: Za kohož
se jim líbiti bude, nechť se vdadí, však v čeledi domu otce svého ať
se vdávají,
7. Aby nebylo přenášíno dědictví synů Izraelských z pokolení na
pokolení; nebo synové Izraelští jeden každý přídržeti se bude dědictví
pokolení otců svých.
8. A každá dcera z pokolení synů Izraelských, kteráž by měla dědictví,
za někoho z čeledi pokolení otce svého vdá se, aby vládli synové
Izraelští jeden každý dědictvím otců svých,
9. Aby nebylo přenášíno vládařství z jednoho pokolení na druhé
pokolení, ale jeden každý z pokolení synů Izraelských dědictví svého
přídržeti se bude.
10. Jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinily dcery Salfadovy.
11. Nebo Mahla, Tersa a Hegla, Melcha a Noa, dcery Salfad, vdaly se za
syny strýců svých.
12. Do čeledi synů Manasse, syna Jozefova, vdaly se, a zůstalo
dědictví jejich při pokolení čeledi otce jejich.
13. Tato jsou přikázaní a soudové, kteréž přikázal Hospodin skrze
Mojžíše synům Izraelským, na rovinách Moábských, při Jordánu proti
Jerichu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.