Bible kralická: Numeri, 4. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aronovi, řka:
2. Sečti summu synů Kahat z prostředku synů Léví po čeledech jejich a
po domích otců jejich,
3. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní
jsouce k boji, mohli práci vésti při stánku úmluvy.
4. Tato pak bude práce synů Kahat při stánku úmluvy svatyně svatých:
5. Když by se měla vojska hnouti s místa, přijde Aron s syny svými a
sejmou oponu zastření, a přikryjí ní truhlu svědectví.
6. A na to dají přikrytí z koží jezevčích, a přistrou svrchu rouchem z
samého postavce modrého, a provlekou sochory její.
7. Na stůl pak chlebů předložení prostrou roucho z postavce modrého, a
dají na něj misy a kadidlnice a koflíky a přikryvadla k přikrývání; a
chléb ustavičně na něm bude.
8. A prostrou na to roucho z červce dvakrát barveného, a přikryjí to
přistřením z koží jezevčích, a provlekou sochory jeho.
9. Vezmou také roucho z postavce modrého, a přikryjí svícen světla a
lampy jeho, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho, a všecky nádoby
k oleji jeho, jichž při něm užívají.
10. A obvinou jej se všechněmi nádobami jeho přikrytím z koží
jezevčích, a vloží na sochory.
11. Na oltář pak zlatý prostrou roucho z postavce modrého, a přikryjí
jej přikrytím z koží jezevčích, a provlekou sochory.
12. Vezmou i všecky nádoby k službě, jimiž přisluhovali v svatyni, a
zavinouce do roucha z postavce modrého, přikryjí je přikrytím z koží
jezevčích, a vloží na sochory.
13. Vyprázdní i popel z oltáře, a prostrou na něj roucho šarlatové.
14. A vloží svrchu všecko nádobí jeho, jímž přisluhují na něm, nádoby
k uhlí, vidličky, pometla, kotlíky a všecko nádobí oltáře, a
přistrouce jej přikrytím z koží jezevčích, uvlekou sochory jeho.
15. A když to vykoná Aron s syny svými, a přikryje svatyni i všecka
nádobí její, a již by se měla hýbati vojska, tedy přijdou synové
Kahat, aby nesli; ale nedotknou se svatyně, aby nezemřeli. Ta jest
práce synů Kahat při stánku úmluvy.
16. Eleazar pak, syn Arona kněze, pečovati bude o olej k svícení a
kadění vonnými věcmi a obět ustavičnou i o olej pomazání, svěřený sobě
maje všecken příbytek a všecky věci, kteréž v něm jsou, svatyni a
nádoby její.
17. A mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:
18. Hleďtež, abyste nevyhladili pokolení čeledi Kahat z prostředku
Levítů.
19. Ale toto učiníte jim, aby zachováni byli a nezemřeli, když by
přistupovali k svatyni svatých: Aron a synové jeho přijdouce, zřídí
je, jednoho každého ku práci a břemenu jeho.
20. A onino nepřicházejte hleděti na věci svaté, když zavinovány
bývají, aby nezemřeli.
21. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
22. Sečti také syny Gersonovy po domích otců jich a po čeledech
jejich.
23. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých sečteš je, kteříž by
způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy.
24. Tato pak bude práce čeledí Gersonových v službě a nošení:
25. Nositi budou kortýny příbytku a stánek úmluvy s přikrytím jeho, a
přikrytí z koží jezevčích, kteréž svrchu na něm jest, a zastření dveří
stánku úmluvy,
26. A očkovaté koltry síně, a zastření brány síně, kteráž jest při
stanu a při oltáři vůkol, a provazy její, a všecky nádoby přisluhování
jejich, a čehožkoli užívají při službě své.
27. Vedlé rozkazu Aronova a synů jeho konati budou všecky služby své
synové Gersonovi při všech pracech svých, a při všech službách svých,
a svěříte jim k ostříhání všecka břemena jejich.
28. Ta jest práce čeledí synů Gersonových v stánku úmluvy, a Itamar,
syn Arona kněze, stráž nad nimi držeti bude.
29. Syny také Merari po čeledech jejich a domích otců jejich sečteš.
30. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých sečteš všecky,
kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku
úmluvy.
31. Tato pak bude povinnost práce jejich, nad všecku službu jejich při
stánku úmluvy: Dsky příbytku a svlaky jeho, i sloupy s podstavky jeho
nositi,
32. Sloupy také vůkol síně s podstavky jejich, kolíky a provazy
jejich, se všechněmi potřebami, i se vším přisluhováním jejich. A ze
jména vyčtete nádoby svěřené jim k ostříhání.
33. Ta bude práce čeledí synů Merari při všech službách jejich při
stánku úmluvy, pod spravou Itamara, syna Arona kněze.
34. I sečtl Mojžíš s Aronem a s knížaty lidu syny Kahat po čeledech
jejich, a po domích otců jejich,
35. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní
jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy.
36. A bylo jich sečtených po čeledech jejich dva tisíce, sedm set,
padesáte.
37. Ti jsou sečteni z čeledi Kahat, všickni služebníci při stánku
úmluvy, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem podlé rozkazu Hospodinova skrze
Mojžíše.
38. Sečtených také synů Gersonových po čeledech jejich, a po domích
otců jejich,
39. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní
jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy,
40. Sečtených jich po čeledech jejich, po domích otců jejich, dva
tisíce, šest set, třidceti.
41. Ti jsou sečteni z čeledí synů Gersonových, všickni přisluhující v
stánku úmluvy, kteréž sečtli Mojžíš s Aronem k rozkazu Hospodinovu.
42. Sečtených pak z čeledí synů Merari po čeledech jejich, po domích
otců jejich,
43. Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní
jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy,
44. Načteno jich po čeledech jejich tři tisíce a dvě stě.
45. Ti jsou sečteni z čeledí synů Merari, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem
podlé rozkazu Hospodinova skrze Mojžíše.
46. Všech sečtených, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem a s knížaty
Izraelskými z Levítů po čeledech jejich a po domích otců jejich,
47. Od těch, kteříž byli ve třidcíti letech a výše, až do
padesátiletých, kteřížkoli přináležejí k vykonávání služby
přisluhování a práce břemena při stánku úmluvy,
48. Sečtených těch bylo osm tisíců, pět set a osmdesáte.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.