Bible kralická: Numeri, 6. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Muž neb žena, když se oddělí,
činíce slib nazareův, aby se oddali Hospodinu,
3. Od vína i nápoje opojného zdrží se, octa vinného a octa z nápoje
opojného nebude píti, ani co vytlačeného z hroznů, zelených hroznů ani
suchých nebude jísti.
4. Po všecky dny nazarejství svého nebude jísti žádné věci pocházející
z vinného kmene, od zrnka až do šupiny.
5. Po všecky dny slibu nazarejství svého břitva nevejde na hlavu jeho,
dokavadž by se nevyplnili dnové, v nichž se oddělil Hospodinu. Svatý
bude, a nechá růsti vlasů hlavy své.
6. Po všecky dny, v nichž se oddělí Hospodinu, k tělu mrtvému nevejde.
7. Nad otcem svým aneb nad matkou svou, nad bratrem svým aneb nad
sestrou svou, kdyby zemřeli, nebude se poškvrňovati; nebo posvěcení
Boha jeho jest na hlavě jeho.
8. Po všecky dny nazarejství svého svatý bude Hospodinu.
9. Umřel-li by pak kdo blízko něho náhlou smrtí, a poškvrnil-li by
hlavy v nazarejství jeho, oholí hlavu svou v den očišťování svého; dne
sedmého oholí ji.
10. A dne osmého přinese dvě hrdličky, aneb dvé holoubátek knězi, ke
dveřím stánku úmluvy.
11. I bude kněz obětovati jedno za hřích, a druhé v zápalnou obět, a
očistí jej od toho, čímž zhřešil nad mrtvým, a posvětí hlavy jeho v
ten den.
12. A oddělí Hospodinu dny nazarejství svého, a přinese beránka
ročního za provinění, a dnové první přijdou v nic; nebo poškvrněno
jest nazarejství jeho.
13. Tento pak jest zákon nazareův: V ten den, když se vyplní čas
nazarejství jeho, přijde ke dveřím stánku úmluvy.
14. A bude obětovati obět svou Hospodinu, beránka ročního bez
poškvrny, jednoho v obět zápalnou, a ovci jednu roční bez poškvrny v
obět za hřích, a skopce jednoho bez poškvrny v obět pokojnou,
15. A koš chlebů přesných, koláče z mouky bělné olejem zadělané, a
pokruty nekvašené, olejem pomazané, s obětmi jejími suchýmii mokrými.
16. Kteréžto věci obětovati bude kněz před Hospodinem, a učiní obět za
hřích jeho, i zápalnou obět jeho.
17. Skopce také obětovati bude v obět pokojnou Hospodinu, spolu s
košem chlebů přesných; tolikéž obětovati bude kněz i obět suchou i
mokrou jeho.
18. Tedy oholí nazareus u dveří stánku úmluvy hlavu nazarejství svého,
a vezma vlasy z hlavy nazarejství svého, vloží je na oheň, kterýž jest
pod obětí pokojnou.
19. Potom vezme kněz plece vařené z skopce toho, a jeden koláč přesný
z koše, a pokrutu nekvašenou jednu, a dá v ruce nazarejského, když by
oholeno bylo nazarejství jeho.
20. I bude obraceti kněz ty věci sem i tam v obět obracení před
Hospodinem; a ta věc svatá přináležeti bude knězi mimo hrudí obracení,
i plece pozdvižení. A již potom nazareus bude moci víno píti.
21. Ten jest zákon nazarea, kterýž slib učinil, a jeho obět Hospodinu
za oddělení jeho, kromě toho, což by více učiniti mohl. Vedlé slibu
svého, kterýž učinil, tak učiní podlé zákona oddělení svého.
22. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
23. Mluv k Aronovi a synům jeho a rci: Takto budete požehnání dávati
synům Izraelským, mluvíce k nim:
24. Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.
25. Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.
26. Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj.
27. I budou vzývati jméno mé nad syny Izraelskými, a já jim žehnati
budu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.