Bible kralická: Numeri, 7. kapitola

1. I stalo se toho dne, když dokonal Mojžíš a vyzdvihl příbytek, a
pomazal i posvětil ho se všechněmi nádobami jeho, také oltáře a všeho
nádobí jeho pomazal a posvětil,
2. Že přistupujíce knížata Izraelská, přední v domích otců svých, (ti
byli knížata pokolení, postavení nad sečtenými),
3. Obětovali dar svůj před Hospodinem, šest vozů přikrytých a dvanácte
volů. Dvé knížat dalo jeden vůz, a jeden každý jednoho vola, i
obětovali to před příbytkem.
4. I řekl Hospodin Mojžíšovi, řka:
5. Vezmi ty věci od nich, ať jsou ku potřebě při službě stánku úmluvy,
a dej je Levítům, každé čeledi podlé přisluhování jejího.
6. Vzav tedy Mojžíš ty vozy i voly, dal je Levítům.
7. Dva vozy a čtyři voly dal synům Gersonovým vedlé přisluhování
jejich.
8. Čtyři pak vozy a osm volů dal synům Merari vedlé přisluhování
jejich, kteříž byli pod spravou Itamara, syna Aronova, kněze.
9. Synům pak Kahat nic nedal; nebo přisluhování svatyně k nim
přináleželo, a na ramenou nositi měli.
10. Obětovali tedy knížata ku posvěcování oltáře v ten den, když
pomazán byl; obětovali, pravím, dar svůj před oltářem.
11. Řekl pak Hospodin Mojžíšovi: Jedno kníže v jeden den, druhé kníže
v druhý den, pořád obětovati budou dar svůj ku posvěcení oltáře.
12. Protož obětoval prvního dne dar svůj Názon, syn Aminadabův, z
pokolení Judova.
13. Dar pak jeho byl misa stříbrná jedna, sto třidceti lotů ztíží; též
báně jedna stříbrná, sedmdesáti lotů ztíží, jakž jest lot svatyně; obě
dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
14. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
15. Volek jeden mladý, skopec jeden, a beránek roční jeden k oběti
zápalné;
16. Kozel jeden za hřích;
17. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků
ročních pět. Ta byla obět Názona, syna Aminadabova.
18. Druhého dne obětoval Natanael, syn Suar, kníže z pokolení Izachar.
19. Obětoval dar svůj misu stříbrnou jednu, sto třidceti lotů ztíží;
báni stříbrnou jednu, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě
dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
20. Kadidlnici jednu z desíti lotů zlata, plnou kadidla;
21. Volka mladého jednoho, skopce jednoho, a beránka ročního jednoho k
oběti zápalné;
22. Kozla jednoho za hřích;
23. A k oběti pokojné voly dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků
ročních pět. Ten byl dar Natanaele, syna Suar.
24. Dne třetího kníže synů Zabulonových Eliab, syn Helonův.
25. Dar pak jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů
vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně;
obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
26. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
27. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
28. Kozel jeden za hřích;
29. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků
ročních pět. Ta byla obět Eliaba, syna Helonova.
30. Čtvrtého dne kníže synů Rubenových Elisur, syn Sedeurův.
31. Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila;
báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě
nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou;
32. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
33. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
34. Kozel jeden za hřích;
35. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ten byl dar Elisura, syna Sedeurova.
36. Dne pátého kníže synů Simeonových, Salamiel, syn Surisaddai;
37. Obět jeho byla misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů
vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně;
obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
38. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
39. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
40. Kozel jeden za hřích;
41. A na obět pokojnou volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ta byla obět Salamiele, syna Surisaddai.
42. Dne šestého kníže synů Gád, Eliazaf, syn Duelův.
43. Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila;
báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě
nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
44. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
45. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
46. Kozel jeden za hřích;
47. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků
ročních pět. Ten byl dar Eliazafa, syna Duelova.
48. Dne sedmého kníže synů Efraimových, Elisama, syn Amiudův.
49. Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila;
báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě
nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané na obět suchou;
50. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
51. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
52. Kozel jeden za hřích;
53. A na obět pokojnou volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ten byl dar Elisamův, syna Amiudova.
54. Dne osmého kníže synů Manasse, Gamaliel, syn Fadasurův.
55. Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila;
báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě
nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
56. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
57. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
58. Kozel jeden za hřích;
59. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ta byla obět Gamaliele, syna Fadasurova.
60. Dne devátého kníže synů Beniaminových, Abidan, syn Gedeonův.
61. Obět jeho misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila;
báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě
nádoby plné mouky bělné, olejem zadělanék oběti suché;
62. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
63. Volek mladý jeden, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
64. Kozel jeden za hřích;
65. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ten byl dar Abidanův, syna Gedeonova.
66. Desátého dne kníže synů Dan, Ahiezer, syn Amisaddai.
67. Obět jeho misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti
lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně;
obě plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
68. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
69. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
70. Kozel jeden za hřích;
71. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků
ročních pět. Ten byl dar Ahiezera, syna Amisaddai.
72. Jedenáctého dne kníže synů Asser, Fegiel, syn Ochranův.
73. Obět jeho misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti
lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně;
obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
74. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
75. Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
76. Kozel jeden za hřích;
77. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ten byl dar Fegiele, syna Ochranova.
78. Dvanáctého dne kníže synů Neftalím, Ahira, syn Enanův.
79. Obět jeho byla misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti
lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně;
obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché;
80. Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla;
81. Volek mladý jeden, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti
zápalné;
82. Kozel jeden za hřích;
83. A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků
ročních pět. Ta byla obět Ahiry, syna Enanova.
84. Toť jest posvěcení oltáře (toho dne, když pomazán jest), od knížat
Izraelských: Mis stříbrných dvanácte, bání stříbrných dvanácte,
kadidlnic zlatých dvanácte.
85. Sto třidceti lotů vážila jedna misa stříbrná, a sedmdesáte báně
jedna; všecko nádobí stříbrné vážilo dva tisíce a čtyři sta lotů na
lot svatyně.
86. Kadidlnic zlatých dvanácte, plných kadidla; deset lotů vážila

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.