Bible kralická: Numeri, 8. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k Aronovi a rci jemu: Když rozsvěcovati budeš lampy, ven z
svícnu sedm lamp svítiti má.
3. I učinil Aron tak; ven z svícnu světlo od sebe dávající rozvítil
lampy jeho, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
4. Bylo pak dílo svícnu takové: Z taženého zlata byl všecken, až i
sloupec jeho i květové jeho z taženého zlata byli; podlé podobenství
toho, kteréž ukázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělal svícen.
5. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
6. Vezmi Levíty z prostředku synů Izraelských, a očisť je.
7. Tímto pak způsobem očišťovati je budeš: Pokropíš jich vodou
očištění; oholí všecko tělo své, a zperou roucha svá, a očištěni
budou.
8. Potom vezmou volka mladého a obět suchou z mouky bělné, olejem
skropené; a druhého volka mladého vezmeš k oběti za hřích.
9. Tedy přistoupiti rozkážeš Levítům před stánek úmluvy, a shromáždíš
všecko množství synů Izraelských.
10. Postavíš Levíty před Hospodinem, a vloží synové Izraelští ruce své
na Levíty.
11. A obětovati bude Aron Levíty v obět před Hospodinem od synů
Izraelských, aby vykonávali službu Hospodinu.
12. Levítové pak vloží ruce své na hlavy těch volků; a obětovati budeš
jednoho za hřích, a druhého v obět zápalnou Hospodinu k očištění
Levítů.
13. A postavíš Levíty před Aronem a před syny jeho, a obětovati je
budeš v obět Hospodinu.
14. I oddělíš Levíty z prostředku synů Izraelských, aby moji byli
Levítové.
15. Potom pak přijdou Levítové, aby přisluhovali při stánku úmluvy,
když bys očistil je a obětoval v obět.
16. Nebo vlastně dáni jsou mi z prostředku synů Izraelských za všecky
otvírající život, za prvorozené ze všech synů Izraelských vzal jsem je
sobě.
17. Nebo mé jest všecko prvorozené mezi syny Izraelskými, tak z lidí
jako z hovad; od toho dne, jakž jsem pobil všecko prvorozené v zemi
Egyptské, posvětil jsem jich sobě.
18. Vzal jsem pak Levíty za všecky prvorozené synů Izraelských.
19. A dal jsem Levíty darem Aronovi i synům jeho z prostředku synů
Izraelských, aby konali službu místo synů Izraelských při stánku
úmluvy, a očišťovali od hříchů syny Izraelské; a tak nepřijde na syny
Izraelské rána, kteráž by přišla, kdyby přistupovali synové Izraelští
k svatyni.
20. I učinili Mojžíš a Aron i všecko množství synů Izraelských při
Levítích všecko to, což přikázal Hospodin Mojžíšovi o Levítích; tak s
nimi učinili synové Izraelští.
21. A očistili se Levítové a zeprali roucha svá; a obětoval je Aron v
obět před Hospodinem, a očistil je Aron, aby byli čisti.
22. Potom teprv přistoupili Levítové k vykonávání služby své při
stánku úmluvy, před Aronem i před syny jeho; jakž přikázal Hospodin
Mojžíšovi o Levítích, tak s nimi učinili.
23. I mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
24. I toto k Levítům přináleží: V pětmecítma letech zstáří a výše
jeden každý z nich přistoupí, a postaví se k ochotnému práce konání v
službě při stánku úmluvy.
25. V padesáti pak letech přestane od práce služby té, a více
přisluhovati nebude.
26. Ale přisluhovati bude bratřím svým při stánku úmluvy stráž

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.