Bible kralická: Numeri, 9. kapitola

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, léta druhého po
vyjití z země Egyptské, měsíce prvního, řka:
2. Slaviti budou synové Izraelští velikunoc v čas svůj vyměřený.
3. Čtrnáctého dne měsíce toho u večer budete ji slaviti jistým časem
svým, vedlé všech ustanovení jejích, a podlé všech řádů jejích slaviti
ji budete.
4. I mluvil Mojžíš k synům Izraelským, aby slavili Fáze.
5. Tedy slavili Fáze v měsíci prvním, čtrnáctého dne u večer na poušti
Sinai; vedlé všeho toho, což přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili
synové Izraelští.
6. I byli někteří muži, ješto se poškvrnili při mrtvém, kteříž nemohli
slaviti Fáze toho dne. I přistoupili před Mojžíše a Arona v ten den,
7. A promluvili muži ti k němu: My jsme se poškvrnili nad mrtvým.
Nebude-liž nám zbráněno obětovati oběti Hospodinu v jistý čas spolu s
syny Izraelskými?
8. I řekl jim Mojžíš: Počekejte, až uslyším, co vám učiniti rozkáže
Hospodin.
9. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:
10. Mluv k synům Izraelským a rci: Kdož by koli byl poškvrněný nad
mrtvým, aneb byl by na cestě daleké, buď z vás aneb z potomků vašich,
budeť slaviti Fáze Hospodinu.
11. Měsíce druhého, čtrnáctého dne u večer slaviti budou je, s chleby
nekvašenými, a s řeřichami jísti je budou.
12. Nezanechajíť ho nic až do jitra, a kosti v něm nezlámí; vedlé
všelikého ustanovení Fáze budou je slaviti.
13. Ale člověk ten, kterýž by byl čistý, a nebyl na cestě, a však by
zanedbal slaviti Fáze, vyhlazena bude duše ta z lidu svého; nebo oběti
Hospodinu neobětoval v jistý čas její; hřích svůj ponese člověk ten.
14. Jestliže by s vámi bydlil příchozí, a slavil by Fáze Hospodinu,
vedlé ustanovení Fáze, a vedlé řádu jeho bude je slaviti. Ustanovení
jednostejné bude vám, tak příchozímu, jako obyvateli v zemi.
15. Toho pak dne, v kterémž vyzdvižen jest příbytek, přikryl oblak
příbytek, a stál nad stánkem svědectví; u večer pak bývalo nad
příbytkem na pohledění jako oheň až do jitra.
16. Tak bývalo ustavičně, oblak přikrýval jej ve dne, záře pak ohnivá
v noci.
17. A když se zdvihl oblak od stánku, hned také hýbali se synové
Izraelští; a na kterém místě pozůstal oblak, tu také kladli se synové
Izraelští.
18. K rozkazu Hospodinovu hýbali se synové Izraelští, a k rozkazu
Hospodinovu kladli se; po všecky dny, dokudž zůstával oblak nad
příbytkem, i oni leželi.
19. Když pak trval oblak nad příbytkem po mnohé dny, tedy drželi
synové Izraelští stráž Hospodinovu, a netáhli odtud.
20. A když oblak byl nad příbytkem po nemnohé dny, k rozkazu
Hospodinovu kladli se, a k rozkazu Hospodinovu hýbali se.
21. Kdyžkoli byl oblak od večera až do jitra, a v jitře se vznesl,
hned i oni šli; buď že trval přes den a noc, (jakž kdy vznášel se
oblak, tak oni táhli,)
22. Buď že za dva dni, aneb za měsíc, aneb za rok prodléval oblak nad
příbytkem, zůstávaje nad ním, synové Izraelští také leželi, a nehnuli
se; když pak on vznášel se, též i oni táhli.
23. K rozkazu Hospodinovu kladli se, a k rozkazu Hospodinovu hýbali
se, stráž Hospodinovu držíce podlé rozkazu jeho skrze Mojžíše.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.