Bible kralická: Ozeáš, 10. kapitola

1. Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobě. Čím více mívá
ovoce svého, tím více rozmnožuje oltáře, a čím lepší jest země jeho,
tím více vzdělává obrazy.
2. Klade díly srdce jejich, pročež vinni jsou. Onť poboří oltáře
jejich, popléní obrazy jejich,
3. Poněvadž i říkají: Nemáme žádného krále, nýbrž aniž se bojíme
Hospodina, a král co by nám učinil?
4. Mluví slova, klnouce se lživě, když činí smlouvu, a soud podobný
jedu roste na záhonech polí mých.
5. Z příčiny jalovic Betavenských děsiti se budou obyvatelé Samařští,
když kvíliti bude nad nimi lid jejich i kněží jejich, (kteříž příčinou
jejich nyní pléší), proto že sláva jejich zastěhuje se od nich.
6. Ano i sám lid do Assyrie zaveden bude v dar králi, kterýž obhájce
býti měl; Efraim hanbu ponese, a Izrael styděti se bude za své
předsevzetí.
7. Vyhlazen bude král Samařský jako pěna na svrchku vody.
8. Vypléněny budou také výsosti Avenu, hřích Izraelských, trní a hloží
zroste na oltářích jejich. I dějí horám: Přikrejte nás, a pahrbkům:
Padněte na nás.
9. Ode dnů Gabaa hřešil jsi, Izraeli. Tamť jsou ostáli, nepostihla
jich v Gabaa válka proti nešlechetným.
10. A protož podlé líbosti své svíži je; nebo sberou se na ně národové
k svázání jich, pro dvojí nepravost jejich.
11. Nebo Efraim jest jalovička, kteráž byla vyučována; mlatbu miluje,
ačkoli jsem já nastupoval na tučný krk její, abych k jízdě užíval
Efraima, Juda aby oral, a Jákob vláčil. A říkal jsem:
12. Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství, ořte sobě
ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina, ažby přišel a dštil vám
spravedlností.
13. Ale orali jste bezbožnost, žali jste nepravost, jedli jste ovoce
lži; nebo doufáš v cestu svou a ve množství reků svých.
14. Protož povstane rozbroj mezi lidem tvým, i každá pevnost tvá
zpuštěna bude, tak jako zpustil Salman Bet Arbel v den boje; matky s
syny rozrážíny budou.
15. Aj, toť vám způsobí Bethel pro přílišnou nešlechetnost vaši; na
svitání docela vyhlazen bude král Izraelský.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.