Bible kralická: Ozeáš, 11. kapitola

1. Když dítětem byl Izrael, miloval jsem jej, a z Egypta povolal jsem
syna svého.
2. Volali jich, oni tím více ucházeli před nimi, Bálům obětovali, a
rytinám kadili,
3. Ješto jsem já na nohy stavěl Efraima, on pak bral je na lokty své;
aniž znáti chtěli, že jsem já je uzdravoval.
4. Potahoval jsem jich provázky lidskými, provazy milování, a činil
jsem jim tak jako ti, kteříž pozdvihují jha na čelistech hovádka,
podávaje potravy jemu.
5. Nenavrátíť se do země Egyptské, ale Assur bude králem jeho, proto
že se nechtěli obrátiti.
6. Nadto bude trvati meč v městech jeho, a zkazí závory jeho, a sžíře
je pro rady jejich.
7. Nebo lid můj ustrnul na odvrácení se ode mne, a ač ho k Nejvyššímu
volají, však žádný ho neoslavuje.
8. Jakž bych tě vydal, ó Efraime? Jakž bych tě vydal, ó Izraeli?
Kterak bych tě položil jako Adamu, podvrátil jako Seboim? Zkormouceno
jest ve mně srdce mé, ano i střeva slitování mých pohnula se.
9. Nevykonámť prchlivosti hněvu svého, nezkazím více Efraima; nebo
jsem já Bůh silný, a ne člověk, u prostřed tebe svatý, aniž přitáhnu
na město.
10. I půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev; on zajisté řváti bude,
tak že s strachem přiběhnou synové od moře.
11. S strachem poběhnou jako ptactvo z Egypta, a jako holubice z země
Assyrské, i osadím je v domích jejich, dí Hospodin.
12. Obklíčili mne Efraimští lží, a dům Izraelský lstí, když ještě Juda
panoval s Bohem silným, a s svatými věrný byl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.