Bible kralická: Ozeáš, 12. kapitola

1. Efraim se větrem pase, a vítr východní honí, každého dne lež a
zhoubu množí; nebo smluvu s Assurem činí, a masti do Egypta donášejí
se.
2. I s Judou má soud Hospodin; pročež navštívě Jákoba podlé cest jeho,
podlé snažností jeho odplatí jemu.
3. V životě za patu držel bratra svého, a silou svou knížetsky se
potýkal s Bohem.
4. Knížetsky, pravím, potýkal se s andělem, a přemohl; plakal a
pokorně ho prosil; v Bethel jej nalezl, a tam s námi mluvil.
5. Toť jest Hospodin Bůh zástupů, pamětné jeho jest Hospodin.
6. Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej, a
očekávej na Boha svého ustavičně.
7. Kramářem jest, v jehož ruce jsou vážky falešné, rád utiskuje,
8. A říká Efraim: Však jsem zbohatl, dobyl jsem sobě zboží; ve všech
mých pracech nenajdou mi nepravosti, jenž by hříchem byla.
9. Já pak Hospodin jsa Bohem tvým od vyjití z země Egyptské, ještě-liž
bych tě seděti nechal v stáncích jako ve dnech svátečních?
10. A mluvě skrze proroky, já abych vidění mnoho ukazoval, a skrze
proroky podobenství předkládal?
11. Zdali toliko v Gálád byla nepravost a marnost? I v Galgala voly
obětují, přes to i oltářů jejich jest jako kopců na záhonech polí
mých.
12. Tamto utekl byl Jákob z krajiny Syrské, kdež sloužil Izrael pro
ženu, a pro ženu byl pastýřem;
13. Sem pak skrze proroka přivedl Hospodin Izraele z Egypta, též skrze
proroka ostříhán jest.
14. Vzbudilť Efraim hněv přehořký, a protož krev jeho na něj se
vztáhne, a potupu svou vrátí jemu Pán jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.