Bible kralická: Ozeáš, 14. kapitola

1. Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému, nebo jsi padl
příčinou nepravosti své.
2. Vezměte s sebou slova, a obraťte se k Hospodinu, a rcete jemu:
Sejmi všelikou nepravost, a dej to, což dobrého jest, a budemeť se
odplaceti volky rtů našich.
3. Assurť nemůže zachovati nás, na koních nepojedeme, aniž díme více
dílu rukou našich: Bůh náš; nebo v tobě smilování nalézá sirotek.
4. Uzdravím odvrácení jejich, budu je milovati dobrovolně; nebo
odvrácen bude hněv můj od nich.
5. Budu jako rosa Izraelovi, zkvetne jako lilium, a hluboce vpustí
kořeny své jako Libán.
6. Rozloží se ratoléstky jeho, a bude jako oliva okrasa jeho, a vůně
jeho jako Libánská.
7. Ti, kteříž by seděli pod stínem jeho, navrátí se, oživou jako
obilé, a pučiti se budou jako kmen vinný, jehož památka bude jako vína
Libánského.
8. Efraime, což jest mi již do modl? Já vyslýchati, a patřiti budu na
tě; já jsem jako jedle zelenající se, ze mneť ovoce tvé jest.
9. Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem, a rozumný poznej je; nebo
přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich,
přestupníci pak na nich padnou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.