Bible kralická: Ozeáš, 4. kapitola

1. Slyšte slovo Hospodinovo, ó synové Izraelští, neboť má rozepři
Hospodin s obyvateli země této, proto že není žádné věrnosti, ani
žádného milosrdenství, ani žádné známosti Boží v této zemi.
2. Proklínání a lži a vraždy, a zlodějství i cizoložství na vrch
zrostlo, a vražda vraždu postihá.
3. Protož kvíliti bude tato země, a umdlí všecko, což v ní přebývá,
živočichové polní i ptactvo nebeské, ano i ryby mořské zhynou.
4. A však žádný jim nedomlouvej, aniž jich kdo tresci; nebo lid tvůj
podobni jsou těm, kteříž se vadí s knězem.
5. Protož ve dne padneš, padne také i prorok s tebou v noci, zahladím
i matku tvou.
6. Vyhlazen bude lid můj pro neumění. Poněvadž jsi ty pohrdl uměním, i
tebou pohrdnu, abys mi kněžství nekonal; a že jsi zapomněl na zákon
Boha svého, já také zapomenu se na syny tvé.
7. Čím se více rozmohli, tím více hřešili proti mně; slávu jejich v
pohanění směním.
8. Oběti za hřích lidu mého jedí, protož k nepravosti jejich duše své
pozdvihují.
9. Pročež stane se jakž lidu tak knězi. Nebo vyhledávati budu na něm
cest jeho, a skutky jeho jemu vrátím.
10. I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale nerozmnoží
se; nebo nechtějí pozoru míti na Hospodina.
11. Smilství a víno a mest odjímá srdce.
12. Lid můj dřeva svého se dotazuje, a hůl jeho oznamuje jemu; nebo je
duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého.
13. Na vrších hor obětují, a na pahrbcích kadí, pod doubím a topolím a
jilmovím, nebo jest příhodný stín jejich; protož smilní dcery vaše, a
nevěsty vaše cizoloží.
14. Nevyhledával-liž bych na dcerách vašich, že smilní, a na nevěstách
vašich, že cizoloží, že tito s nevěstkami se oddělují, a s ženkami
obětují? Anobrž lid, kterýž sobě nesrozumívá, padne.
15. Jestliže smilníš ty Izraeli, nechažť nehřeší Juda. Protož
nechoďtež do Galgala, aniž vstupujte do Betaven, aniž přisahejte: Živť
jest Hospodin.
16. Nebo jako jalovice tvrdošijná tvrdošijný jest Izrael, jižť je
pásti bude Hospodin jako beránka na prostranně.
17. Efraim stovaryšil se s modlami, nechej ho.
18. Zpurné je činí nápoj jejich, velice smilní, milují: Dejte.
Ochráncové jeho jsou ohyzda.
19. Zachvátí je vítr křídly svými, i budou zahanbeni pro své oběti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.