Bible kralická: Ozeáš, 5. kapitola

1. Slyštež to, ó kněží, a pozorujte, dome Izraelský, i dome královský,
poslouchejte, nebo proti vám soud tento jest, proto že jste osídlo v
Masfa, a sítka rozestřená na vrchu Tábor.
2. Nýbrž k zabíjení uchylujíce se, připadají k zemi, ale já ztresci
každého z nich.
3. Známť já Efraima, a Izrael není ukryt přede mnou; nebo nyní
smilníš, Efraime, poškvrňuje se Izrael.
4. Nemají se k tomu, aby se obrátili k Bohu svému, proto že duch
smilství mezi nimi jest, Hospodina pak znáti nechtějí,
5. Tak že hrdost Izraelova svědčí vůči proti němu; protož Izrael i
Efraim padnou pro nepravost svou, padne také i Juda s nimi.
6. S stády bravů a skotů svých půjdou hledati Hospodina, však
nenaleznou; vzdáliltě se od nich.
7. Hospodinu se zpronevěřili, nebo syny cizí zplodili; jižť je zžíře
měsíc i s jměním jejich.
8. Trubte trubou v Gabaa, a na pozoun v Ráma; křičte v Betaven: Po
tobě, ó Beniamine.
9. Efraim zpuštěn bude v den kázně, v němž po pokoleních Izraelských
uvedu v známost pravdu.
10. Knížata Judská jsou podobná těm, kteříž přenášejí mezník; vyleji
na ně jako vodu prchlivost svou.
11. Utištěn jest Efraim, potřín soudem, však sobě libuje choditi za
rozkazem.
12. Protož i já byl jsem jako mol Efraimovi, a jako hnis domu Judovu.
13. Pročež vida Efraim neduh svůj, a Juda nežit svůj, utekl se Efraim
k Assurovi, a poslal k králi, kterýž by se o něj zasadil. Ale on
nebude moci zhojiti vás, ani uzdraviti vás od nežitů.
14. Nebo já jsem jako lítý lev Efraimovi, a jako lvíče domu Judovu;
já, já uchvátím a ujdu, vezmu, a žádný nevytrhne.
15. Odejda, navrátím se na místo své, až se vinni dadí, a hledati
budou tváři mé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.