Bible kralická: Ozeáš, 6. kapitola

1. V úzkosti své ráno hledati mne budou: Poďte, a navraťme se k
Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí nás, ubil a uvíže rány naše.
2. Obživí nás po dvou dnech, dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi
před oblíčejem jeho,
3. Tak abychom znajíce Hospodina, více poznávati se snažovali; nebo
jako jitřní svitání jest vycházení jeho, a přijde nám jako déšť jarní
a podzimní na zemi.
4. Což mám činiti s tebou, ó Efraime? Což mám činiti s tebou, ó Judo,
ano vaše dobrota jest jako oblak ranní, a jako rosa jitřní pomíjející?
5. Protož otesával jsem skrze proroky, zbil jsem je řečmi úst svých,
aby soudů tvých světlo vzešlo.
6. Nebo milosrdenství oblibuji a ne obět, a známost Boha více než
zápaly.
7. Ale oni smlouvu mou jako lidskou přestoupili, a tu se mi
zpronevěřili.
8. Galád město činitelů nepravosti, plné šlepějí krvavých.
9. Rota pak kněžstva jsou jako lotři, kteříž na někoho čekají na
cestě, kudyž se jde do Sichem; nebo zúmyslnou nešlechetnost páší.
10. V domě Izraelském vidím hroznou věc: Tam smilstvím Efraimovým
poškvrňuje se Izrael.
11. Ano i u tebe, ó Judo, vsadil rouby, když jsem já zase vedl zajatý
lid svůj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.