Bible kralická: Ozeáš, 8. kapitola

1. Přičině k ústům svým troubu, rci: Aj, letí jako orlice na dům
Hospodinův, proto že přestoupili smlouvu mou, a proti zákonu mému
převráceně činili.
2. Budouť sic volati: Bože můj, znáť tebe Izrael,
3. Ale opustilť jest Izrael dobré, nepřítel jej stihati bude.
4. Oniť ustanovují krále, ale beze mne; knížata vyzdvihují, k nimž já
se neznám; z stříbra i z zlata svého činí sobě modly k svému zkažení.
5. Opustíť je tele tvé, ó Samaří, když se zažhne prchlivost má na ně.
Až dokudž nebudou moci ostříhati nevinnosti?
6. Však i ono jest od Izraele, řemeslník je udělal, a neníť Bohem;
nebo drtiny budou z toho telete Samařského.
7. Poněvadž větru rozsívají, takéť vichřici žíti budou; ani stébla
žádného míti nebudou; úroda nevydá mouky, a by pak i vydala, cizozemci
to sehltí.
8. Sehlcen bude Izrael, tudíž budou mezi pohany jako nádoba, v níž
není žádné líbosti.
9. Proto že se oni utíkají k Assurovi, oslu divokému, kterýž jest
toliko sám svůj, a že Efraim sobě najímá milovníky,
10. A že posílali dary mezi pohany: protož tudíž je zberu i já, anobrž
jižť jsou okusili něčeho pro břímě krále knížat.
11. Nebo vzdělal Efraim mnoho oltářů k hřešení, máť oltáře k hřešení.
12. Vypsal jsem jemu znamenité věci v zákoně svém, ale neváží sobě
rovně jako cizí věci.
13. Z obětí darů mých obětují maso a jedí, Hospodin neoblibuje jich.
Jižť zpomene na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich, že
se oni do Egypta navracují,
14. A že se zapomenul Izrael na Učinitele svého, a nastavěl chrámů, a
Juda vzdělal mnoho měst hrazených. Protož pošli oheň na města jeho, a
zžíře paláce jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.