Bible kralická: Ozeáš, 9. kapitola

1. Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš,
odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích.
2. Obilnice ani pres nebude jich pásti, a mest pochybí jim.
3. Aniž budou bydliti v zemi Hospodinově, ale navrátí se Efraim do
Egypta, a v Assyrii věci nečisté jísti budou.
4. Nebudou obětovati Hospodinu vína, aniž příjemné jemu bude. Oběti
jejich budou jako chléb kvílících, z něhož kdož by koli jedli,
poškvrnili by se, protože chléb jejich pro mrtvé jejich nemá
přicházeti do domu Hospodinova.
5. Co pak činiti budete v den slavnosti, a v den svátku Hospodinova?
6. Nebo aj, zahynou skrze poplénění, Egypt zbéře je, a pohřbí je
Memfis; nejrozkošnějšími schranami stříbra jejich kopřiva dědičně
vládnouti bude, a bodláčí v domích jejich.
7. Přijdou dnové navštívení, přijdou dnové odplacení, poznají
Izraelští, že ten prorok jest blázen šílený a člověk ničemný, pro
množství nepravosti tvé a velikou nenávist tvou.
8. Prorok, kterýž stráž drží nad Efraimem spolu s Bohem mým, jest
osídlem čihařským na všech cestách svých, nenávist jest v domě Boha
jeho.
9. Hlubokoť jsou zabředli a porušili se, tak jako za dnů Gabaa;
zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich.
10. Jako hrozny na poušti nalezl jsem byl Izraele, jako ranní fíky v
prvotinách jejich popatřil jsem na otce vaše; oni odešli za Belfegor,
a oddali se té ohavnosti, protož budouť ohavní, tak jakž se jim
líbilo.
11. Efraim jako pták zaletí, i sláva jejich od narození a od života,
nýbrž od početí.
12. A byť pak i odchovali syny své, však je zbavím věku zmužilého;
nýbrž i jim běda, když já se od nich odvrátím.
13. Efraim, jakýž vidím Týr, vštípen jest v obydlí, a však Efraim
vyvede k mordéři syny své.
14. Dej jim, Hospodine; co bys dal? Dej jim život neplodný a prsy
vyschlé.
15. Vrch zlosti jejich jest v Galgala, protož i tam jich nenávidím.
Pro zlost skutků jejich vyženu je z domu svého, aniž jich více budu
milovati; všecka knížata jejich jsou zpurná.
16. Bit bude Efraim, kořen jejich uschne, ovoce nepřinesou, a byť pak
zplodili, tedy zmořím nejmilejší života jejich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.