Bible kralická: Píseň Šalomounova, 6. kapitola

1. (5:17) Kamže odšel milý tvůj, ó nejkrásnější z žen? Kam se obrátil
milý tvůj? A hledati ho budeme s tebou.
2. (6:1) Milý můj sstoupil do zahrady své, k záhonkům věci vonných,
aby pásl v zahradách, a aby zbíral lilium.
3. (6:2) Já jsem milého mého, a milý můj jest můj, kterýž pase mezi
lilium.
4. (6:3) Krásná jsi, přítelkyně má, jako Tersa, pěkná jako Jeruzalém,
hrozná jako vojsko s praporci.
5. (6:4) Odvrať oči své od patření na mne, nebo ony mne posilují.
Vlasy tvé jsou jako stáda koz, kteréž vídati v Galád.
6. (6:5) Zubové tvoji jsou podobní stádu ovcí, když vycházejí z
kupadla, z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není žádné neplodné.
7. (6:6) Jako kus jablka zrnatého židoviny tvé mezi kadeři tvými.
8. (6:7) Šedesáte jest královen, a osmdesáte ženin, a mladic bez
počtu;
9. (6:8) Jediná jest však má holubice, má upřímá, jedinká při matce
své, nepoškvrněná při své rodičce. Spatřivše ji dcery, blahoslavily
ji, královny a ženiny chválily ji, řkouce:
10. (6:9) Která jest to, kterouž viděti jako dennici, krásná jako
měsíc, čistá jako slunce, hrozná jako vojsko s praporci?
11. (6:10) Do zahrady vypravené sstoupila jsem, abych spatřila ovoce
údolí, abych viděla, kvete-li vinný kmen, a pučí-li se jabloně zrnaté.
12. (6:11) Nezvěděla jsem, a žádost má ponukla mne na vůz přednějších
z lidu mého.
13. (6:12) Navrať se, navrať, ó Sulamitská, navrať se, navrať, ať na
tě patříme. Co uzříte na Sulamitské? Jako zástup vojenský.

Příspěvek byl publikován v rubrice Píseň Šalomounova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.