Bible kralická: Píseň Šalomounova, 8. kapitola

1. Ó bys byl jako bratr můj požívající prsí matky mé, abych tě
naleznuc vně, políbila, a nebyla zahanbena.
2. Vedla bych tě, a uvedla do domu matky své, a tu bys mne vyučoval; a
jáť bych dala píti vína strojeného, a mstu z jablek zrnatých.
3. Levice jeho pod hlavou mou, a pravicí svou objímá mne.
4. Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, abyste nebudily a
nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl.
5. Která jest to, jenž vstupuje z pouště, zpolehši na milého svého?
Pod jabloní vzbudila jsem tě; tuť tebe počala matka tvá, tuť tě počala
rodička tvá.
6. Položiž mne jako pečet na srdce své, jako pečetní prsten na ruku
svou. Nebo silné jest jako smrt milování, tvrdá jako hrob horlivost;
uhlí její uhlí řeřavé, plamen nejprudší.
7. Vody mnohé nemohly by uhasiti tohoto milování, aniž ho řeky zatopí.
Kdyby někdo dáti chtěl všecken statek domu svého za takovou milost, se
vším tím pohrdnut by byl.
8. Sestru máme maličkou, kteráž ještě nemá prsí. Co učiníme s sestrou
svou v den, v kterýž bude řeč o ní?
9. Jestliže jest zed, vzděláme na ní palác stříbrný; pakli jest
dveřmi, obložíme je dskami cedrovými.
10. Já jsem zed, a prsy mé jako věže; takž jsem byla před očima jeho,
jako nacházejícípokoj.
11. Vinici měl Šalomoun v Balhamon, kteroužto pronajal strážným, aby
jeden každý přinášel za ovoce její tisíc stříbrných.
12. Ale vinice má, kterouž mám, přede mnou jest. Mějž sobě ten tisíc,
ó Šalomoune, a dvě stě ti, kteříž ostříhají ovoce jejího.
13. Ó ty, kteráž bydlíš v zahradách, přáteléť pozorují hlasu tvého,
ohlašujž mi se.
14. Pospěš, milý můj, a připodobni se k srně nebo mladému jelenu, na
horách vonných věcí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Píseň Šalomounova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.