Bible kralická: Přísloví, 10. kapitola

1. Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce
své.
2. Neprospívají pokladové bezbožně nabytí, ale spravedlnost vytrhuje
od smrti.
3. Nedopustí lačněti Hospodin duši spravedlivého, statek pak
bezbožných rozptýlí.
4. K nouzi přivodí ruka lstivá, ruka pak pracovitých zbohacuje.
5. Kdo shromažďuje v létě, jest syn rozumný; kdož vyspává ve žni, jest
syn, kterýž hanbu činí.
6. Požehnání jest nad hlavou spravedlivého, ale ústa bezbožných
přikrývají ukrutnost.
7. Památka spravedlivého požehnaná, ale jméno bezbožných smrdí.
8. Moudré srdce přijímá přikázaní, ale blázen od rtů svých padne.
9. Kdo chodí upřímě, chodí doufanlivě; kdož pak převrací cesty své,
vyjeven bude.
10. Kdo mhourá okem, uvodí nesnáz; a kdož jest bláznivých rtů, padne.
11. Pramen života jsou ústa spravedlivého, ale ústa bezbožných
přikrývají ukrutnost.
12. Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.
13. Ve rtech rozumného nalézá se moudrost, ale kyj na hřbetě blázna.
14. Moudří skrývají umění, úst pak blázna blízké jest setření.
15. Zboží bohatého jest město pevné jeho, ale nouze jest chudých
setření.
16. Práce spravedlivého jest k životu, nábytek pak bezbožných jest k
hříchu.
17. Stezkou života jde, kdož přijímá trestání; ale kdož pohrdá
domlouváním, bloudí.
18. Kdož přikrývá nenávist rty lživými, i kdož uvodí v lehkost, ten
blázen jest.
19. Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný
jest.
20. Stříbro výborné jest jazyk spravedlivého, ale srdce bezbožných za
nic nestojí.
21. Rtové spravedlivého pasou mnohé, blázni pak pro bláznovství
umírají.
22. Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení.
23. Za žert jest bláznu činiti nešlechetnost, ale muž rozumný
moudrosti se drží.
24. Čeho se bojí bezbožný, to přichází na něj; ale čehož žádají
spravedliví, dává Bůh.
25. Jakož pomíjí vichřice, tak nestane bezbožníka, spravedlivý pak
jest základ stálý.
26. Jako ocet zubům, a jako dým očima, tak jest lenivý těm, kteříž jej
posílají.
27. Bázeň Hospodinova přidává dnů, léta pak bezbožných ukrácena
bývají.
28. Očekávání spravedlivých jest potěšení, naděje pak bezbožných
zahyne.
29. Silou jest upřímému cesta Hospodinova, a strachem těm, kteříž činí
nepravost.
30. Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydliti v

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.