Bible kralická: Přísloví, 12. kapitola

1. Kdo miluje cvičení, miluje umění; kdož pak nenávidí domlouvání,
nemoudrý jest.
2. Dobrý nalézá lásku u Hospodina, ale muže nešlechetného potupí Bůh.
3. Nebývá trvánlivý člověk v bezbožnosti, kořen pak spravedlivých
nepohne se.
4. Žena statečná jest koruna muže svého, ale jako hnis v kostech jeho
ta, kteráž k hanbě přivodí.
5. Myšlení spravedlivých jsou pravá, rady pak bezbožných lstivé.
6. Slova bezbožných úklady činí krvi, ústa pak spravedlivých vytrhují
je.
7. Vyvráceni bývají bezbožní tak, aby jich nebylo, ale dům
spravedlivých ostojí.
8. Podlé toho, jakž rozumný jest, chválen bývá muž, převráceného pak
srdce bude v pohrdání.
9. Lepší jest nevzácný, kterýž má služebníka, nežli ten, kterýž sobě
slavně počíná, a nemá chleba.
10. Pečuje spravedlivý o život hovádka svého, srdce pak bezbožných
ukrutné jest.
11. Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem; ale kdož následuje
zahalečů, blázen jest.
12. Žádostiv jest bezbožný obrany proti zlému, ale kořen spravedlivých
způsobuje ji.
13. Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z
ssoužení.
14. Z ovoce úst každý nasycen bude dobrým, a odplatu za skutky člověka
dá jemu Bůh.
15. Cesta blázna přímá se zdá jemu, ale kdo poslouchá rady, moudrý
jest.
16. Hněv blázna v tentýž den poznán bývá, ale opatrný hanbu skrývá.
17. Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest.
18. Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých
jest lékařství.
19. Rtové pravdomluvní utvrzeni budou na věky, ale na kratičko jazyk
lživý.
20. V srdci těch, kteříž zlé obmýšlejí, bývá lest, v těch pak, kteříž
radí ku pokoji, veselí.
21. Nepotká spravedlivého žádná těžkost, bezbožní pak naplněni budou
zlým.
22. Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí, ale ti, jenž činí pravdu,
líbí se jemu.
23. Člověk opatrný tají umění, ale srdce bláznů vyvolává bláznovství.
24. Ruka pracovitých panovati bude, lstivá pak musí dávati plat.
25. Starost v srdci člověka snižuje ji, ale věc dobrá obveseluje ji.
26. Vzácnější jest nad bližního svého spravedlivý, cesta pak
bezbožných svodí je.
27. Nebude péci fortelný, což ulovil, ale člověk bedlivý statku
drahého nabude.
28. Na stezce spravedlnosti jest život, a cesta stezky její nesmrtelná

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.