Bible kralická: Přísloví, 14. kapitola

1. Moudrá žena vzdělává dům svůj, bláznice pak rukama svýma boří jej.
2. Kdo chodí v upřímnosti své, bojí se Hospodina, ale převrácený v
cestách svých pohrdá jím.
3. V ústech blázna jest hůl pýchy, rtové pak moudrých ostříhají jich.
4. Když není volů, prázdné jsou jesle, ale hojná úroda jest v síle
volů.
5. Svědek věrný neklamá, ale svědek falešný mluví lež.
6. Hledá posměvač moudrosti, a nenalézá, rozumnému pak umění snadné
jest.
7. Odejdi od muže bláznivého, když neseznáš při něm rtů umění.
8. Moudrost opatrného jest, aby rozuměl cestě své, bláznovství pak
bláznů ke lsti.
9. Blázen přikrývá hřích, ale mezi upřímými dobrá vůle.
10. Srdce ví o hořkosti duše své, a k veselí jeho nepřimísí se cizí.
11. Dům bezbožných vyhlazen bude, ale stánek upřímých zkvetne.
12. Cesta zdá se přímá člověku, a však dokonání její jest cesta k
smrti.
13. Také i v smíchu bolí srdce, a cíl veselí jest zámutek.
14. Cestami svými nasytí se převrácený srdcem, ale muž dobrý štítí se
jeho.
15. Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.
16. Moudrý bojí se a odstupuje od zlého, ale blázen dotře a smělý
jest.
17. Náhlý se dopouští bláznovství, a muž myšlení zlých v nenávisti
bývá.
18. Dědičně vládnou hlupci bláznovstvím, ale opatrní bývají korunováni
uměním.
19. Sklánějí se zlí před dobrými, a bezbožní u bran spravedlivého.
20. Také i příteli svému v nenávisti bývá chudý, ale milovníci
bohatého mnozí jsou.
21. Pohrdá bližním svým hříšník, ale kdož se slitovává nad chudými,
blahoslavený jest.
22. Zajisté žeť bloudí, kteříž ukládají zlé; ale milosrdenství a
pravda těm, kteříž smýšlejí dobré.
23. Všeliké práce bývá zisk, ale slovo rtů jest jen k nouzi.
24. Koruna moudrých jest bohatství jejich, bláznovství pak bláznivých
bláznovstvím.
25. Vysvobozuje duše svědek pravdomluvný, ale lstivý mluví lež.
26. V bázni Hospodinově jestiť doufání silné, kterýž synům svým
útočištěm bude.
27. Bázeň Hospodinova jest pramen života, k vyhýbání se osídlům smrti.
28. Ve množství lidu jest sláva krále, ale v nedostatku lidu zahynutí
vůdce.
29. Zpozdilý k hněvu hojně má rozumu, ale náhlý pronáší bláznovství.
30. Život těla jest srdce zdavé, ale hnis v kostech jest závist.
31. Kdo utiská chudého, útržku činí Učiniteli jeho; ale ctí jej, kdož
se slitovává nad chudým.
32. Pro zlost svou odstrčen bývá bezbožný, ale naději má i při smrti
své spravedlivý.
33. V srdci rozumného odpočívá moudrost, co pak jest u vnitřnosti
bláznů, nezatají se.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.