Bible kralická: Přísloví, 15. kapitola

1. Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost.
2. Jazyk moudrých ozdobuje umění, ale ústa bláznů vylévají
bláznovství.
3. Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřují zlé i dobré.
4. Zdravý jazyk jest strom života, převrácenost pak z něho ztroskotání
od větru.
5. Blázen pohrdá cvičením otce svého, ale kdož ostříhá naučení,
opatrnosti nabude.
6. V domě spravedlivého jest hojnost veliká, ale v úrodě bezbožného
zmatek.
7. Rtové moudrých rozsívají umění, srdce pak bláznů ne tak.
8. Obět bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímých
líbí se jemu.
9. Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného, toho pak, kdož následuje
spravedlnosti, miluje.
10. Trestání přísné opouštějícímu cestu, a kdož nenávidí domlouvání,
umře.
11. Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů
lidských?
12. Nemiluje posměvač toho, kterýž ho tresce, aniž k moudrým
přistoupí.
13. Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen
bývá.
14. Srdce rozumného hledá umění, ale ústa bláznů pasou se
bláznovstvím.
15. Všickni dnové chudého zlí jsou, ale dobromyslného hody ustavičné.
16. Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s
nepokojem.
17. Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola,
kdež jest nenávist.
18. Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu.
19. Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímých jest
vydlážená.
20. Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou
svou.
21. Bláznovství jest veselím bláznu, ale člověk rozumný upřímo kráčeti
směřuje.
22. Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců
ostojí.
23. Vesel bývá člověk z odpovědi úst svých; nebo slovo v čas příhodný
ó jak jest dobré!
24. Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla
dole.
25. Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje.
26. Ohavností jsou Hospodinu myšlení zlého, ale čistých řeči vzácné.
27. Kdož dychtí po lakomství, kormoutí dům svůj; ale kdož nenávidí
darů, živ bude.
28. Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných
vylévají všelijakou zlost.
29. Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých
vyslýchá.
30. To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; pověst dobrá tukem
naplňuje kosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.