Bible kralická: Přísloví, 2. kapitola

1. Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe;
2. Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k
opatrnosti;
3. Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li;
4. Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati
jí:
5. Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš;
6. Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.
7. Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti,
8. Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá.
9. Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě
dobré,
10. Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí.
11. Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě,
12. Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené,
13. Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých,
14. Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech
nejhorších,
15. Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách
svých;
16. Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými
lahodí,
17. Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se
zapomíná;
18. K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její;
19. Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na
cestu života;
20. Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys
ostříhal.
21. Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.