Bible kralická: Přísloví, 21. kapitola

1. Jako potůčkové vod jest srdce královo v ruce Hospodinově; kamžkoli
chce, nakloňuje ho.
2. Všeliká cesta člověka přímá se zdá jemu, ale kterýž zpytuje srdce,
Hospodin jest.
3. Vykonávati spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli obět.
4. Vysokost očí, širokost srdce, a orání bezbožných jest hříchem.
5. Myšlení bedlivého všelijak ku prospěchu přicházejí, ale každého
toho, kdož kvapný jest, toliko k nouzi.
6. Pokladové jazykem lživým shromáždění jsou marnost pomíjející
hledajících smrti.
7. Zhouba, kterouž činí bezbožníci, bydliti bude u nich; nebo se
zpěčují činiti soudu.
8. Muž, jehož cesta převrácená jest, cizí jest, čistého pak dílo přímé
jest.
9. Lépe jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě
společném.
10. Duše bezbožného žádá zlého, ani přítel jeho jemu příjemný nebývá.
11. Posměvač když bývá trestán, hloupý bývá moudřejší; a když se uměle
nakládá s moudrým, přijímá umění.
12. Vyučuje Bůh spravedlivého na domě bezbožného, kterýž vyvrací
bezbožné pro zlost.
13. Kdo zacpává ucho své k volání chudého, i on sám volati bude, a
nebude vyslyšán.
14. Dar skrytý ukrocuje prchlivost, a pocta v klíně hněv prudký.
15. Radostí jest spravedlivému činiti soud, ale hrůzou činitelům
nepravosti.
16. Člověk bloudící z cesty rozumnosti v shromáždění mrtvých
odpočívati bude.
17. Muž milující veselost nuzníkem bývá, a kdož miluje víno a masti,
nezbohatne.
18. Výplatou za spravedlivého bude bezbožný, a za upřímé ošemetný.
19. Lépe jest bydliti v zemi pusté než s ženou svárlivou a zlostnou.
20. Poklad žádostivý a olej jest v příbytku moudrého, bláznivý pak
člověk zžírá jej.
21. Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život,
spravedlnost i slávu.
22. Do města silných vchází moudrý, a boří pevnost doufání jeho.
23. Kdo ostříhá úst svých a jazyka svého, ostříhá od úzkosti duše své.
24. Hrdého a pyšného jméno jest posměvač, kterýž vše s neochotností a
pýchou dělá.
25. Žádost lenivého zabijí jej, nebo nechtí ruce jeho dělati.
26. Každého dne žádostí hoří, spravedlivý pak dává a neskoupí se.
27. Obět bezbožných ohavností jest, ovšem pak jestliže by ji s
nešlechetností obětovali.
28. Svědek lživý zahyne, ale muž, kterýž co slyší, stále mluviti bude.
29. Muž bezbožný zatvrzuje tvář svou, upřímý pak měří cestu svou.
30. Není žádné moudrosti, ani opatrnosti, ani rady proti Hospodinu.
31. Kůň strojen bývá ke dni boje, ale Hospodinovo jest vysvobození.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.