Bible kralická: Přísloví, 25. kapitola

1. Jaké i tato jsou přísloví Šalomounova, kteráž shromáždili muži
Ezechiáše, krále Judského:
2. Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.
3. Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného
vystižení.
4. Jako když bys odjal trůsku od stříbra, ukáže se slevači nádoba
čistá:
5. Tak když odejmeš bezbožného od oblíčeje králova, tedy utvrzen bude
v spravedlnosti trůn jeho.
6. Nestavěj se za znamenitého před králem, a na místě velikých nestůj.
7. Nebo lépe jest, aťby řečeno bylo: Vstup sem, nežli abys snížen byl
před knížetem; což vídávají oči tvé.
8. Nevcházej v svár kvapně, tak abys naposledy něčeho se nedopustil,
kdyby tě zahanbil bližní tvůj.
9. Srovnej při svou s bližním svým, a tajné věci jiného nevyjevuj,
10. Aťby lehkosti neučinil ten, kdož by to slyšel, až by i zlá pověst
tvá nemohla jíti nazpět.
11. Jablka zlatá s řezbami stříbrnými jest slovo propověděné případně.
12. Náušnice zlatá a ozdoba z ryzího zlata jest trestatel moudrý u
toho, jenž poslouchá.
13. Jako studenost sněžná v čas žně, tak jest posel věrný těm, kteříž
jej posílají; nebo duši pánů svých očerstvuje.
14. Jako oblakové a vítr bez deště, tak člověk, kterýž se chlubí darem
lživým.
15. Snášelivostí nakloněn bývá vývoda, a jazyk měkký láme kosti.
16. Nalezneš-li med, jez, pokudž by dosti bylo tobě, abys snad nasycen
jsa jím, nevyvrátil ho.
17. Zdržuj nohu svou od domu bližního svého, aby syt jsa tebe, neměl
tě v nenávisti.
18. Kladivo a meč a střela ostrá jest každý, kdož mluví falešné
svědectví proti bližnímu svému.
19. Zub vylomený a noha vytknutá jest doufání v převráceném v den
úzkosti.
20. Jako ten, kdož svláčí oděv v čas zimy, a ocet lije k sanitru, tak
kdož zpívá písničky srdci smutnému.
21. Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem, a
žíznil-li by, napoj jej vodou.
22. Nebo uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho, a Hospodin odplatí
tobě.
23. Vítr půlnoční zplozuje déšť, a tvář hněvivá jazyk tajně utrhající.
24. Lépe jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v
domě společném.
25. Voda studená duši ustalé jest novina dobrá z země daleké.
26. Studnice nohami zakalená a pramen zkažený jest spravedlivý z místa
svého před bezbožným vystrčený.
27. Jísti mnoho medu není dobře; tak zpytování slávy jejich není

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.