Bible kralická: Přísloví, 26. kapitola

1. Jako sníh v létě, a jako déšť ve žni, tak nepřipadá na blázna čest.
2. Jako vrabec přenáší se, a vlaštovice létá, tak zlořečení bez
příčiny nedojde.
3. Bič na koně, uzda na osla, a kyj na hřbet blázna.
4. Neodpovídej bláznu podlé bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl
podobný.
5. Odpověz bláznu podlé bláznovství jeho, aby sám u sebe nebyl moudrý.
6. Jako by nohy osekal, bezpráví se dopouští ten, kdož svěřuje
poselství bláznu.
7. Jakož nejednostejní jsou hnátové kulhavého, tak řeč v ústech
bláznů.
8. Jako vložiti kámen do praku, tak jest, když kdo ctí blázna.
9. Trn, kterýž se dostává do rukou opilého, jest přísloví v ústech
bláznů.
10. Veliký pán stvořil všecko, a dává odplatu bláznu, i odměnu
přestupníkům.
11. Jakož pes navracuje se k vývratku svému, tak blázen opětuje
bláznovství své.
12. Spatřil-li bys člověka, an jest moudrý sám u sebe, naděje o bláznu
lepší jest než o takovém.
13. Říká lenoch: Lev lítý jest na cestě, lev jest v ulici.
14. Dvéře se obracejí na stežejích svých, a lenoch na lůži svém.
15. Schovává lenivý ruku svou za ňadra; těžko mu vztáhnouti ji k ústům
svým.
16. Moudřejší jest lenivý u sebe sám, nežli sedm odpovídajících s
soudem.
17. Psa za uši lapá, kdož odcházeje, hněvá se ne v své při.
18. Jako nesmyslný vypouští jiskry a šípy smrtelné,
19. Tak jest každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž jsem
nežertoval?
20. Když není drev, hasne oheň; tak když nebude klevetníka, utichne
svár.
21. Uhel mrtvý k roznícení, a drva k ohni, tak člověk svárlivý k
roznícení svady.
22. Slova utrhače jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností
života.
23. Stříbrná trůska roztažená po střepě jsou rtové protivní a srdce
zlé.
24. Rty svými za jiného se staví ten, jenž nenávidí, ale u vnitřnosti
své skládá lest.
25. Když se ochotný ukáže řečí svou, nevěř mu; nebo sedmera ohavnost
jest v srdci jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.