Bible kralická: Přísloví, 29. kapitola

1. Člověk, kterýž často kárán bývaje, zatvrzuje šíji, rychle potřín
bude, tak že neprospěje žádné lékařství.
2. Když se množí spravedliví, veselí se lid; ale když panuje
bezbožník, vzdychá lid.
3. Muž, kterýž miluje moudrost, obveseluje otce svého; ale kdož se
přitovaryšuje k nevěstkám, mrhá statek.
4. Král soudem upevňuje zemi, muž pak, kterýž béře dary, boří ji.
5. Člověk, kterýž pochlebuje příteli svému, rozprostírá sít před
nohama jeho.
6. Výstupek bezbožného jest jemu osídlem, spravedlivý pak prozpěvuje a
veselí se.
7. Spravedlivý vyrozumívá při nuzných, ale bezbožník nemá s to
rozumnosti ani umění.
8. Muži posměvači zavozují město, ale moudří odvracují hněv.
9. Muž moudrý, kterýž se nesnadní s mužem bláznivým, buď že se pohne,
buď že se směje, nemá pokoje.
10. Vražedlníci v nenávisti mají upřímého, ale upřímí pečují o duši
jeho.
11. Všecken duch svůj vypouští blázen, ale moudrý na potom zdržuje
jej.
12. Pána toho, kterýž rád poslouchá slov lživých, všickni služebníci
jsou bezbožní.
13. Chudý a dráč potkávají se, obou dvou však oči osvěcuje Hospodin.
14. Krále toho, kterýž soudí právě nuzné, trůn na věky bývá utvrzen.
15. Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí
matku svou.
16. Když se rozmnožují bezbožní, rozmnožuje se převrácenost, a však
spravedliví spatřují pád jejich.
17. Tresci syna svého, a přineseť odpočinutí, a způsobí rozkoš duši
tvé.
18. Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid; kdož pak ostříhá zákona,
blahoslavený jest.
19. Slovy nebývá napraven služebník; nebo rozuměje, však neodpoví.
20. Spatřil-li bys člověka, an jest kvapný v věcech svých, lepší jest
naděje o bláznu, než o takovém.
21. Kdo rozkošně chová z dětinství služebníka svého, naposledy bude
syn.
22. Člověk hněvivý vzbuzuje svár, a prchlivý mnoho hřeší.
23. Pýcha člověka snižuje jej, ale chudý duchem dosahuje slávy.
24. Kdo má spolek s zlodějem, v nenávisti má duši svou; zlořečení
slyší, však neoznámí.
25. Strašlivý člověk klade sobě osídlo, ale kdo doufá v Hospodina,
bývá povýšen.
26. Mnozí hledají tváři pánů, ješto od Hospodina jest soud jednoho
každého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.